05.07.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2010-21-01 „Par Valsts fondēto pensiju likuma 4.panta otrās daļas un pārejas noteikumu 2.punkta, 3.punkta 4. un 5.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 109.pantam”.