EEZ un Norvēģijas grantu fonds reģionālajai sadarbībai, 2022-2024

Projekta nosaukums: “Atbalsts nacionālajām cilvēktiesību iestādēm pamattiesību un tiesiskuma aspektu uzraudzībā” (Nr. 2018-1-1440)

Kas?

ES Pamattiesību aģentūra (FRA) kopā ar septiņu Eiropas Savienības valstu nacionālajām cilvēktiesību institūcijām (NHRI) un Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīklu (ENNHRI) īsteno reģionālo projektu, lai atbalstītu nacionālās cilvēktiesību institūcijas pamattiesību un tiesiskuma aspektu uzraudzībā. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija ar EEZ un Norvēģijas reģionālās sadarbības grantu fonda starpniecību.

Projekta mērķis ir stiprināt NHRI lomu ES Pamattiesību hartas piemērošanā nacionālā līmenī. Projekts atbalstīs NHRI Bulgārijā, Horvātijā, Kiprā, Latvijā, Polijā, Slovākijā un Slovēnijā, kas ir arī EEZ un Norvēģijas grantu saņēmējvalstis, lai aktīvi izmantotu ES Hartu savā darbā. Projektā piedalās šādas NHRI:

Kāpēc?

FRA 2020. gada ziņojums “Spēcīgas un efektīvas valsts cilvēktiesību institūcijas — izaicinājumi, daudzsološa prakse un iespējas (Strong and effective national human rights institutions – challenges, promising practices and opportunities)” parādīja, ka ir potenciāls vēl vairāk stiprināt Eiropas Savienības NHRI. FRA ir izstrādājusi šo projektu, lai praksē īstenotu dažas no ziņojumā ietvertajām atziņām. Tas balstās uz ENNHRI pieredzi attiecībā uz NHRI veikto tiesiskuma uzraudzību.

Projekts ir veidots saskaņā ar Eiropas Padomes ieteikumu stiprināt NHRI, ar mērķi stiprināt NHRI lomu ES Hartas piemērošanā (sk. ES stratēģiju 2020. gadam hartas piemērošanas stiprināšanai), ES tiesiskuma mehānismus, kā arī hartai atbilstošu ES līdzekļu izmantošanu (sk. Regulu 2021/1060, “Kopīgo noteikumu regula par 8 ES fondiem”).

Kā?

Projekts atbalstīs NHRI tādu aktivitāšu izstrādē un īstenošanā, lai veicinātu ES Hartas piemērošanu valsts mērogā. Tas nostiprinās iestāžu darbinieku zināšanas par ES Hartu, viņu spēju uzraudzīt pamattiesības un tiesiskuma aspektus. Pēdējā sadaļa tiks balstīta uz ENNHRI metodoloģiju ziņošanai par tiesiskumu. Lai gan NHRI varēs izmantot daudzos FRA savāktos valstu datus, šajā projektā īpaši tiks izmantotas FRA zināšanas par ES Hartu un esošie mācību materiāli, piemēram, FRA e-mācību ES hartas rīks.

Projektā būs arī atpazīstamības veicināšanas pasākumi. Izmantojot tīkla priekšrocības, visi iesaistītie NHRI apmainīsies ar projektā gūto pieredzi un atziņām. Plānotie projekta rezultāti ietver metodoloģijas, instrumentu kopas par ES hartu, kapacitātes palielināšanas pasākumus un ziņojumus par ES hartas piemērošanu un cilvēktiesību struktūrām partnervalstīs. Projekts ilgs līdz 2024. gada februāra beigām.

Latvijā plānotās aktivitātes

Papildus aktivitātēm, kas ir vienādas visiem projekta partneriem, Latvijā plānots īstenot:

  1. sarunu ciklu “Jautā! Mēs atbildēsim” (nosaukums tiks precizēts). Eiropas Pamattiesību harta ietver šādus diskriminācijas kritērijus: dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā vai sociālā izcelsme, ģenētiskās iezīmes, valoda, reliģija vai pārliecība, politiskie vai citi uzskati, piederība nacionālajai minoritātei, īpašums, dzimšana, invaliditāte, vecums vai seksuālā orientācija;
  2. izgatavot un prezentēt mācību metodisko materiālu ar uzdevumiem pamatskolas vecākajām klasēm par cieņu. Materiāls sniegtu pamatinformāciju par cieņu kā cilvēka pamattiesībām, kas ietvertas Eiropas Pamattiesību hartas 1. pantā;
  3. tikties un diskutēt ar Labklājības ministriju, Reklāmas asociāciju un NVO par iespējamiem grozījumiem normatīvajā regulējumā saistībā ar dzimumu stereotipiem un seksismu reklāmā.