Arī valsts amatpersonām ir tiesības uz privātumu

Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību ir arī valsts amatpersonām. Tādēļ tiesībsargs aicina Valsts ieņēmumu dienestu (VID) nodrošināt, ka valsts amatpersonas publiski pieejamajā deklarācijas daļā pie ienākumu veida netiktu norādīti “uzturlīdzekļi”[1], pie ienākumu avota netiktu norādīta Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA) un zvērināts tiesu izpildītājs.

Faktiskā situācija

Šāda problēma tika konstatēta pārbaudes lietas laikā. Tiesībsargs pārliecinājās, ka, ievadot amatpersonas vārdu un uzvārdu VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā, iesniedzējas kā valsts amatpersonas deklarācijas publiski pieejamajā daļā par ienākumiem ir redzams arī saņemto uzturlīdzekļu apmērs par bērnu, kā arī personas vārds un uzvārds, no kuras uzturlīdzekļi tiek saņemti, t.i., bērna tēvs. Turklāt ietverot informāciju par saņemtajiem uzturlīdzekļiem, tiek atspoguļota informācija par amatpersonas privātajām attiecībām un par kopīgā bērna vecāku, kurš maksā uzturlīdzekļus. Šāda informācija ir uzskatāma par personas datiem, savukārt to izpaušana (publicēšana internetā) ir personas datu apstrāde. Līdz ar to šādas informācijas publiskošana valsts amatpersonas deklarācijā ierobežo Satversmē noteiktās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Šī gada rudenī tiesībsargs organizēja starpinstitūciju ekspertu diskusiju, kuras dalībnieki vienojās, ka ar terminu “uzturlīdzekļi” valsts amatpersonas mantiskā stāvokļa deklarēšanas kontekstā ir saprotami bērna ikmēneša uzturēšanas izdevumi. Tāpat tiesībsargs secināja un tam piekrita arī pārējie diskusijas dalībnieki, ka valsts amatpersonas deklarācijā kā uzturlīdzekļu izmaksātājs nebūtu jānorāda nedz UGFA, nedz arī zvērināts ties izpildītājs, jo tad trešajām personām ir skaidrs, ka bērna vecākiem bijis strīds par bērna uzturēšanu un viens no vecākiem nav labprātīgi pildījis tiesas nolēmumu vai notariālo aktu. Minētais secinājums turpmākā pārbaudes lietas izskatīšanas gaitā tika vienlīdz attiecināts arī uz situācijām, kad valsts amatpersonas deklarācijā kā uzturlīdzekļu izmaksātājs tiek norādīts zvērināts tiesu izpildītājs. Proti, arī šajā situācijā trešajām personām ir skaidrs, ka bērna vecākiem bijis strīds par bērna uzturēšanu, un viens no vecākiem nav labprātīgi pildījis tiesas nolēmumu vai notariālo aktu.

Kas jāmaina?

Jau pieminētās diskusijas gaitā tika panākta konceptuāla vienošanās, ka valsts amatpersonas publiski pieejamā deklarācijas daļā vispār netiks atsevišķi izdalīts ienākumu veids “Uzturlīdzekļi”, tā vietā lietojot apzīmējumu “citi ienākumi”, un sadaļā “Ienākumu gūšanas vieta (avots)” vairs netiks norādīta UGFA.

Tiesībsarga ieskatā ekspertiem vēl atsevišķi jādiskutē par to, vai publiski pieejamajā deklarācijas daļā jānorāda uzturlīdzekļu maksātāja vārds un uzvārds, no kura valsts amatpersona saņēmusi uzturlīdzekļus.

Tiesībsarga ieskatā ir vēl citi ienākumu veidi, kurus var atzīt par sensitīviem, bet kuri atbilstoši spēkā esošajam regulējumam amatpersonai ir jānorāda publiski pieejamā deklarācijas daļā sadaļā “Ienākumi” (piemēram, kaitējuma kompensācijas kriminālprocesā). Tiesībsarga ieskatā šādu un citu līdzīga ienākumu veida publicēšana visai sabiedrībai pieejamā veidā var būtiski aizskart valsts amatpersonu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un savu personas datu aizsardzību.

Vērš atbildīgo iestāžu uzmanību

Tiesībsargs ir vērsies arī pie Finanšu ministrijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Tieslietu ministrijas un Datu Valsts inspekcijas ar lūgumu izvērtēt grozījumu nepieciešamību normatīvajos aktos, lai informācija par ienākumu veidu “uzturlīdzekļi” tiktu pārcelta uz publiski nepieejamo deklarācijas daļu, un pie ienākumu avota netiktu norādīta UGFA un zvērināts tiesu izpildītājs.

Tāpat tiesībsargs lūgs atbildīgām iestādēm pārskatīt normatīvo regulējumu par valsts amatpersonu deklarāciju publicējamajā daļā norādāmajiem personas datiem un ienākumu veidiem, kā arī aicinās izvērtēt gadījumus, kad tiek atklāti dati par tām fiziskajām personām, kuras ir saistītas valsts amatpersonu.


[1] Valsts amatpersonas mantiskā stāvokļa deklarēšanas kontekstā ar to ir saprotami bērna ikmēneša uzturēšanas izdevumi.