Par izmaiņām aprūpes pakalpojumā bērniem ar invaliditāti

Tiesībsargs nosūtījis vēstuli Labklājības ministrijai ar aicinājumu meklēt risinājumus asistenta darba pievilcīguma veicināšanai, nodrošinot pakalpojumu sniedzējiem tiesības saņemt motivējošu atalgojumu un ieviešot papildu kvalifikācijas prasības.

Tiesībsarga ieskatā izmaiņas asistenta pakalpojuma darba samaksā, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā vienlaikus ar asistenta stundu skaita samazinājumu, nav uzskatāmas par tādām, kas veicinās asistenta pakalpojuma sniedzēju piesaistīšanu. Aprūpētājiem un pavadoņiem paredzētais atalgojums būs līdzīgs kā asistentiem, tādēļ sarežģījumi var būt arī ar šo pakalpojumu sniedzēju piesaisti.

Tiesībsargs konstatē, ka viena no būtiskajām problēmām, ar kuru saskaras bērnu ar invaliditāti ģimenes, ir grūtības atrast pakalpojumu sniedzējus. Ja vecāki un pašvaldību sociālie dienesti nevar atrast bērnam asistentu tādēļ, ka potenciālie pakalpojuma sniedzēji nevēlas strādāt par piedāvāto darba samaksu, darbs nav uzskatāms par pievilcīgu. Tiesībsargs uzskata, ka līdz laikam, kad valstiskā līmenī tiks novērstas problēmas, kas negatīvi ietekmē pakalpojumu sniedzēju piesaisti (zemais atalgojums, stundu ierobežojumi, sociālo garantiju trūkums), būtu jāparedz iespēja, ka bērnam aprūpes pakalpojumu var sniegt arī vecāks. Pretējā gadījumā pakalpojuma sniedzēju trūkuma dēļ bērns pakalpojumu var nesaņemt.

Tiesībsargs uzskata, ka pakalpojumi noteikti jāturpina attīstīt un pilnveidot, lai veicinātu bērnu ar invaliditāti iekļaušanos un palīdzētu bērnu ģimenes locekļiem līdzsvarot savu dzīvi starp pienākumiem mājās un tiesībām būt aktīviem sabiedrības locekļiem.

Uzziņai:

2021. gada 1.jūlijā stāsies spēkā 2020. gada 23.novembrī pieņemtais likums “Grozījumi Invaliditātes likumā” un Ministru Kabineta 2021. gada 18. maija noteikumi Nr.316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”. Izmaiņas paredz samazināt asistenta pakalpojuma apjomu bērniem līdz 80 stundām mēnesī līdzšinējo 160 stundu vietā. Vienlaikus paredzēts ieviest divus jaunus papildu pakalpojuma veidus – pavadoņa pakalpojumu bērniem, kuriem nav nepieciešama īpaša kopšana, bet ir nepieciešams atbalsts, lai pārvietotos ārpus mājokļa – 60 stundas mēnesī, un pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu īpaši kopjamiem bērniem līdz 80 stundām mēnesī.