Par tiesībām uz taisnīgu tiesu patvēruma lietās

Tiesībsarga birojs ir veicis izpēti par to, vai šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums patvēruma lietās nerada tiesību uz taisnīgu tiesu aizskārumu.

Saskaņā ar Patvēruma likumu patvēruma lietas izskata vienā tiesu instancē un Administratīvās rajona tiesas spriedums nav pārsūdzams. Tāpat, atšķirībā no citām administratīvajām lietām, patvēruma lietās tiesai nav saistošs personas lūgums par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā. Analizējot Satversmes tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas praksi, kā arī normatīvos aktus, apkopojumā norādīts, ka saskaņā ar Satversmi un Latvijai saistošajām starptautisko tiesību normām efektīvas tiesību aizsardzības princips patvēruma lietās paredz, ka personai ir jānodrošina individuāla piekļuve tiesai, tomēr tas nenosaka, cik tiesu instancēs lieta ir jāizskata. 

Tāpat tiesības uz taisnīgu tiesu neparedz obligātu lietas izskatīšanu tiesā tieši mutvārdu procesā. Vienlaikus patvēruma lietās tiesai visbiežāk būs jānoskaidro vai jāpārbauda fakti, kā arī nereti šajās lietās tiesai būs nepieciešams personisks kontakts ar pieteicēju, to iztaujājot klātienē (lai izvērtētu informāciju par personas raksturu, uzvedību, pārdzīvotajām ciešanām u.tml.). Tādējādi patvēruma lietās visbiežāk pastāvēs tie apstākļi, kas saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi liecina, ka ir jānodrošina lietas izskatīšana mutvārdu procesā. Šo iemeslu dēļ apkopojumā secināts, ka patvēruma lietu izskatīšana vismaz divās tiesu instancēs būtu vēlama. Šādā veidā būtu iespējams gan nodrošināt vienveidīgu tiesu praksi, gan to, ka personai ir efektīvs tiesību aizsardzības mehānisms gadījumos, kad tā uzskata, ka procesuālo vai materiālo tiesību normu pārkāpumi ir noveduši pie lietas nepareizas izskatīšanas.  

Par apkopojumā izdarītajiem secinājumiem un iespējamajiem risinājumiem tiesībsargs organizēs ekspertu tiešsaistes diskusiju, kas notiks 21. maijā plkst. 10:30-12:30.

Pētījums “Tiesības uz taisnīgu tiesu patvēruma lietu izskatīšanā” pieejams šeit.