Tiesībsargs atbild: Par personu izlikšanas no telpām regulējumu Covid-19 pandēmijas laikā

2021. gada 4.janvārī tiesībsargs saņēma personas iesniegumu, kurā aicina sniegt atbildi par personu izlikšanas no telpām regulējumu Covid-19 pandēmijas laikā. Iesniegumā persona norāda, ka zvērināta tiesu izpildītāja atsūtīja paziņojumu par pienākumu izpildīt nolēmumu, prasot atbrīvot dzīvokļa telpas. Norādot, ka tiesu izpildītāja vēlas ātrāk saņemt savu amata atlīdzību un tāpēc Covid-19 pandēmijas laikā un ziemas sezonā liek atstāt dzīvokļa telpas tuvākajā laikā.

Tiesībsargs vēlas norādīt, ka vispārējā kārtībā termiņš, kādā parādniekam ir pienākums izpildīt tiesas spriedumu un atbrīvot telpas – ir 10 dienas. Taču saistībā ar Covid-19 pandēmiju pieņemtajā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 14.1 panta otrajā daļā ir noteikts izņēmums no minētā termiņa, paredzot, ka “izpildu lietās par ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā un lietās par personu un mantu izlikšanu no telpām Civilprocesa likumā noteiktajā paziņojumā parādniekam par pienākumu izpildīt tiesas nolēmumu un atbrīvot telpas tiesu izpildītājs nosaka termiņu, kas nav mazāks par 30 dienām”.

Tādējādi likumdevējs šajā Covid-19 infekcijas izplatības laikā ir noteicis labvēlīgāku regulējumu parādniekiem, pamatojot to ar apstākli, ka esošajā epidemioloģiskajā situācijā parādniekam objektīvu iemeslu dēļ var būt būtiski apgrūtinātas iespējas īsā laika sprīdī atrast citu dzīvesvietu un tādēļ sprieduma izpildei nepieciešams ilgāks laiks.

Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka, ka zvērināts tiesu izpildītājs un zvērināts notārs var lemt par amata darbības atlikšanu, ja tās izpilde var būt saistīta ar paaugstinātu risku iesaistītajām personām inficēties ar Covid-19 un šīs darbības izpilde nav saistīta ar objektīvu steidzamību, un atlikšana nerada nozīmīgu tiesību aizskārumu.

Ievērojot iepriekš minēto, tiesībsargs aicina šādā situācijā ikvienu vērsties pie tiesu izpildītāja ar lūgumu lemt par izlikšanas no dzīvojamām telpām atlikšanu, pamatojot to ar esošo Covid-19 pandēmiju un valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

Vienlaikus, nesagaidot tiesu izpildītāja atbildi uz iesniegumu, tiesībsargs aicina nekavējoties vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā, lai ar pašvaldības palīdzību risinātu sociāla rakstura jautājumus, kā, piemēram, citas dzīvesvietas un materiālā atbalsta nodrošināšanu.

Tiesībsargs vēlas piebilst, ka tiesībsarga kompetencē ietilpst jautājumi, kas saistīti ar cilvēka pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzību, tostarp, sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, kā arī par šo tiesību aizsardzības mehānismiem un par tiesībsarga darbu.Taču tiesībsargs nav tiesīgs atcelt zvērinātu tiesu izpildītāju lēmumus un atzīt tiesu izpildītāju rīcību par prettiesisku, jo minētais neietilpst tiesībsarga kompetencē.