Tiesībsargs atbild: Vai avārijas gadījumā drīkst uzlauzt dzīvokļa durvis īpašnieka prombūtnē?

Tiesībsargs ir saņēmis kāda iedzīvotāja jautājumu, kurā viņš pauž bažas par pieņemto likumu, kas ļautu avārijas dienestam uzlauzt dzīvokļa durvis īpašnieka prombūtnes laikā, ja radusies avārijas situācija. Minētā informācija izskanēja kādā televīzijas raidījumā.

Tiesībsargs paskaidro, ka iespējamo tiesas nolēmumu par durvju uzlaušanu avārijas situācijā nekādā gadījumā nedrīkstēs izpildīt remontstrādnieki. Tas ir tikai tiesas izpildītāja kompetencē, ja nepieciešams, pieaicinot arī policijas pārstāvi. Turklāt šādu tiesas nolēmumu drīkstēs apstrīdēt, kā arī lēmumā jāparedz iespējamo zaudējumu atlīdzināšana dzīvokļa īpašniekam.

Skaidrojums

Televīzijas raidījumā tika runāts par šī gada 25. martā pieņemtajiem grozījumiem Civilprocesa likumā[1], papildinot to šādā redakcijā: “Iespējamais prasītājs var lūgt pagaidu aizsardzību pirms prasības celšanas, ja pagaidu aizsardzība jāpiemēro nekavējoties būtiska kaitējuma novēršanai. Pieteikumā par pagaidu aizsardzību iespējamais prasītājs pamato tās piemērošanas neatliekamību. Pieteikumam pievieno pierādījumus, kas apliecina viņa prasības tiesību un nepieciešamību piemērot pagaidu aizsardzību.”

Minētajā raidījumā prokurors skaidroja, ka šāds lēmums ir jāpieņem tiesai. Tomēr raidījumā netika nosaukts ne likums, ne arī kārtība, kādā šāds tiesas nolēmums būtu jāizpilda.

Dzīvokļa īpašuma likums[2] nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanu un normālu funkcionēšanu.

Namu apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvji īpašumā var vēlēties iekļūt šādās situācijās: lai pārbaudītu īpašumā esošo mēraparātu un skaitītāju tehnisko stāvokli un to rādījumus; lai veiktu plānotos darbus, kas saistīti ar ūdens un apkures stāvvadu nomaiņu (ja tam piekrituši visi iedzīvotāji); avārijas gadījumos, piemēram plīsušu ūdens vai apkures cauruļu gadījumā; situācijā, ja mājā notiek iedzīvotāju rakstveida aptauja. Namu apsaimniekotājiem jāuzrāda darba apliecības. Vardarbīga ielaušanās dzīvokļos nav pieļaujama.

 


[1] 139.pantā “Prasības nodrošināšana un pagaidu aizsardzība pirms prasības celšanas”

[2] 10. panta 7. daļa