Tiesībsargs: Bērna aktivitāšu laiks dažādos ekrānos ir jālimitē – tostarp izglītības procesa ietvaros

Pēc ilgas un neatlaidīgas tiesībsarga iesaistes ir tapušas Veselības ministrijas rekomendācijas ekrānlaika ierobežošanai bērniem. Tiesībsargs uzskata, ka jaunās rekomendācijas ir solis pareizajā virzienā, lai radītu bērnu veselībai un attīstībai drošu un nekaitīgu mācību vidi. Tomēr tiesībsargs atzīst, ka, viņa ieskatā, jauns normatīvais regulējums, kas būtu saistošs izglītības iestādēm, būtu efektīvāks bērnu tiesību aizsardzības līdzeklis.

Rekomendāciju mērķis ir veicināt bērnu drošību moderno tehnoloģiju lietošanā, mazinot to ietekmi uz bērnu veselību. Rekomendācijās ir ietverti ieteikumi ekrānlaika ierobežojumiem, plaša informācija par moderno tehnoloģiju ietekmi uz bērnu veselību, procesu atkarību, elektromagnētisko lauku, drošību internetā un citiem jautājumiem. Tās ir paredzētas pedagogiem, vecākiem un citiem, kas ikdienā saskaras ar dažāda vecuma bērniem.

Tiesībsargs uzskata, ka rekomendāciju vietā bija jāizstrādā normatīvais regulējums, jo rekomendācijām ir tikai ieteikuma spēks, turpretī normatīvais regulējums ir saistošs: “Normatīvā regulējuma izstrāde ļautu pilnvērtīgāk nodrošināt bērnu veselības aizsardzību, jo regulējumam būtu likuma spēks. Neizstrādājot normatīvo regulējumu, valsts nav nodrošinājusi bērnu veselības maksimālu aizsardzību.”

Lai arī tiesībsargs vērtē rekomendācijas kā mazāk efektīvu bērnu tiesību aizsardzības līdzekli, viņš uzskata, ka tās būs noderīgas gan vecākiem, gan izglītības iestādēm: “Veselības ministrijas izstrādātās rekomendācijas ir solis pareizajā virzienā. Lai bērni patiesi būtu ieguvēji, aicinu visus vecākus, aizbildņus, pedagogus un citus, kam rūp bērnu veselība, rekomendācijas izlasīt un ņemt vērā, kā arī veicināt pašos bērnos izpratni par tehnoloģiju lietošanas ietekmi uz viņu veselību. Mēs visi esam atbildīgi ne tikai par to, lai nodrošinātu bērnu tiesības uz izglītību, bet arī par to, lai tās īstenotos bērniem labvēlīgā vidē, neapdraudot viņu veselību un attīstību.”

Rekomendācijas pieejamas Veselības ministrijas mājaslapā: https://www.vm.gov.lv/lv/atkaribu-mazinasana

Kontekstam: Tiesībsarga darbības drošības prasību darbā ar tehnoloģijām izstrādē

Jau 2020. gadā, saņemot iedzīvotāju iesniegumus par mazkustīgas sēdēšanas pie ekrāniem kaitīgo ietekmi uz bērnu veselību un drošības prasību trūkumu darbā ar tehnoloģijām skolās, tiesībsargs konstatēja, ka attiecībā uz pieaugušajiem spēkā ir darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju, un attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādēm ir noteikts laika ierobežojums elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanai. Taču attiecībā uz pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpi drošības prasības tehnoloģiju izmantošanā, darba organizācijā, kā arī izmantošanas laika ierobežojumi nav noteikti.

Tiesībsargs atkārtoti aicināja Veselības ministriju izstrādāt normatīvo regulējumu, kas noteic drošības prasības darbā ar tehnoloģijām izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Veselības ministrija piekrita, ka līdz ar tehnoloģiju attīstību pieaug arī dažādi ar elektronisko ierīču lietošanu saistītie riski veselībai, kas var negatīvi ietekmēt bērnu psihoemocionālo veselību, miega kvalitāti, fizisko aktivitāti, balsta un kustības aparāta veselību, redzi u. c., ilgtermiņā radot dažādas hroniskas slimības. Taču, ministrijas ieskatā, nebija lietderīgi izstrādāt normatīvo regulējumu, un tā plānoja pabeigt rekomendācijas drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem.

Uzskatot, ka valsts, neizstrādājot normatīvo regulējumu, nav nodrošinājusi bērna veselības maksimālu aizsardzību, kā tas noteikts Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4. un 5. pantā un kā tas izriet no Satversmes 111. panta, Izglītības likuma 55. panta 8. punkta, tiesībsargs nosūtīja vēstuli Ministru kabinetam. Savukārt Ministru kabinets savā atbildes vēstulē norādīja identisku argumentāciju, kādu iepriekš pauda Veselības ministrija, pamatojot, kādēļ normatīvais regulējums par šo jautājumu netiks izstrādāts.

Visā rekomendāciju izstrādes laikā tiesībsargs aktīvi sadarbojās ar Veselības ministriju, sniedzot savus priekšlikumus rekomendāciju pilnveidošanai.