Tiesībsargs: Bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības lūgt atzīt bērnu par cietušo administratīvā pārkāpuma procesā

Tiesībsargs aicina atbildīgās amatpersonas visos gadījumos, ja pārkāpums vērsts pret bērnu, administratīvā pārkāpuma procesa laikā informēt bērna likumisko pārstāvi par viņa tiesībām lūgt atzīt bērnu par cietušo.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Tiesībsargs ir konstatējis praksi, ka administratīvā pārkāpuma procesā, ja pārkāpums ir vērsts pret bērnu, dažkārt netiek pieņemts lēmums par bērna atzīšanu par cietušo, bet bērnam tiek noteikts statuss – persona, kurai nodarīts kaitējums. Ja bērns nav atzīts par cietušo, bērna pārstāvim nav iespēju pārstāvēt bērnu administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanā, saņemt lēmumu (par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu vai par soda piemērošanu personai, kura izdarījusi pārkāpumu), to pārsūdzēt, vērsties tiesā par bērnam nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu u.c.

Lēmumu par cietušā statusa piešķiršanu pieņem uz iesniedzēja lūguma pamata. Amatpersona vai augstāka amatpersona informē iesniedzēju par tā tiesībām izteikt šādu lūgumu. Jāatzīmē, ka Administratīvās atbildības likums nenosaka veidu un apjomu, kādā amatpersonai vai augstākai amatpersonai ir jāinformē iesniedzējs par tā tiesībām izteikt lūgumu par cietušā statusa piešķiršanu.

Tiesībsargs ir secinājis, ka bērna likumiskais pārstāvis nelūdz piešķirt bērnam cietušā statusu, jo nav informēts, ka tāds lūgums ir jāizsaka vai jāiesniedz rakstiski amatpersonai, kura virza administratīvā pārkāpuma procesu. Bērna likumiskais pārstāvis paļaujas, ka tas ir pašsaprotami, ka situācijā, ja pret bērnu ir veikts pārkāpums, bērns ir cietis un amatpersona bērnam piešķirs cietušā statusu. Turklāt ir konstatēts, ka gadījumā, ja administratīvā pārkāpuma procesā bērnu pārstāv bāriņtiesas darbinieks, arī tad netiek lūgts bērnu atzīt par cietušo, jo par minēto pienākumu bāriņtiesas darbiniekiem nav zināms.