Tiesībsargs: Pašvaldību budžetu plānošanā bērnu interesēm jābūt prioritārām

Tiesībsargs ir nosūtījis aicinājumu pašvaldībām pieņemt jauno pašvaldību saistošo noteikumu redakcijas un plānot budžetu, prioritāri izvērtējot bērnu intereses. Tiesībsargs aicina pašvaldības izvairīties no tādu lēmumu pieņemšanas, kas nevis uzlabo tās teritorijā dzīvojošo bērnu stāvokli, bet pasliktina iepriekšējo stāvokli.

Skaidrojums

Kā zināms, 1. jūlijā stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā līdzšinējo 119 pašvaldību vietā tika izveidotas 43 jaunas pašvaldības un tādējādi jaunizveidotajām pašvaldībām būs jākonsolidē vai jāizdod jauni saistošie noteikumi.

ANO Bērnu tiesību konvencijā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir teikts, ka visās darbībās attiecībā uz bērniem primārais apsvērums ir bērna intereses. Valsts pienākums ir ievērot šo principu visos likumdošanas, administratīvajos un tiesas procesos, kas tieši vai netieši ietekmē bērnus, tostarp budžeta izstrādes procesā. Visos budžeta izstrādes procesa posmos, kā arī visos ar budžetu saistītos lēmumos, kas skar bērnus, primāri jāņem vērā bērna intereses. Gan valsts, gan arī pašvaldības budžeta plānošanas procesā, izvērtējot konkurējošas budžeta un līdzekļu izlietošanas prioritātes, ir jāspēj parādīt, kādā veidā, pieņemot lēmumus par budžetu, ir ņemtas vērā bērna intereses. Lai arī pašvaldībām ir tiesības autonomi noteikt iedzīvotajiem sniedzamās sociālās palīdzības apjomu savā administratīvajā teritorijā, šai palīdzībai prioritāri jābūt vērstai uz tās administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem. Pašvaldībām būtu jānodrošina, ka pašvaldību apvienošanas gadījumā ģimenēm ar bērniem netiek samazināts atbalsts, kas tika nodrošināts pirms administratīvi teritoriālās reformas.

Tāpat Bērnu tiesību konvencijā ir nostiprināts viens no bērna tiesību pamatprincipiem – tiesības uz attīstību. Pieņemot ar budžetu saistītus lēmumus, gan valsts, gan pašvaldību vadītājiem ir jāņem vērā visi faktori, kas ir būtiski, lai dažāda vecuma bērni varētu augt un attīstīties.

Bērnu tiesību konvencijā paredzētais dalībvalstu pienākums maksimāli realizēt bērnu ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības paredz arī to, ka attiecībā uz ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām nedrīkst veikt apzinātus pasākumus, kas pasliktinātu bērnu iepriekš esošo labklājības līmeni. Pašvaldībām, pieņemot saistošos noteikumus, kas turpmāk būtu attiecināmi uz visiem pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, ir jāņem vērā, vai konkrētajā pašvaldības teritorijā bērniem iepriekš nav bijis noteikts lielāks pašvaldības atbalsts. Šādi apsvērumi jāņem vērā sevišķi attiecībā uz daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm noteiktajiem atvieglojumiem un pašvaldības sniegto atbalstu.