Tiesībsargs: Steidzami jāuzlabo noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas kvalitāte bērnu dzimumneaizskaramības jautājumos

Aizvadītā gada decembrī, noslēdzot pārbaudes lietu “Par noziedzīgo nodarījumu, kas vērsti pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību, izmeklēšanu”, tiesībsargs konstatējis vairākus sistēmiskus trūkumus pirmstiesas izmeklēšanā. Tiesībsargs īpaši akcentē nepieļaujami ilgo izmeklēšanas ilgumu, izmeklētāju profesionālo kvalifikāciju un specializāciju,  kā arī problēmas resorisko pārbaužu veikšanā un bērnu iztaujāšanā to laikā.

Minētās problēmas un to radītās sekas tiesībsargs Juris Jansons vēlreiz uzsvēra pirmdien, 17. janvārī, rīkotajā preses konferencē, kurā piedalījās arī Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere, Ģenerālprokurors Juris Stukāns, Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks un nodibinājuma “Centrs Dardedze” valdes locekle Laila Balode.

“Lietas, kas vērstas pret bērnu dzimumneaizskaramību un tikumību, nav vienkāršas, tās prasa augsta līmeņa specializāciju un profesionalitāti visā izmeklēšanas procesā. Ir vitāli nepieciešams celt šādu noziegumu pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti. Ne mazāk svarīgi ir attīstīt iesaistīto amatpersonu profesionālo sagatavotību šo noziegumu izmeklēšanā”, uzsver J. Jansons.

“Kad pastāv pamatotas aizdomas par bērna seksuālu izmantošanu, mēs iedrošinām ģimenes vērsties policijā, lai bērns saņem cietušajam pienākošos atbalstu un vainīgais tiek apturēts. Taču pašreiz pat tādā jomā kā dzimumnoziegums pret bērnu nevaram paļauties uz to, ka tiks ierosināta krimināllieta un speciālisti rīkosies operatīvi un kompetenti. Tā kā šīs lietas bieži ir grūti pierādīt, policija nereti krimināllietas vietā izlemj rosināt resorisko pārbaudi – bez skaidriem kritērijiem vai pamatojuma. Rezultātā bērns netiek atzīts par cietušo, dažkārt ar viņu tiek vestas neoficiālas sarunas, mēs zaudējam laiku un lieta netiek atrisināta. Tāpēc mēs pievienojamies Tiesībsarga aicinājumam celt dzimumnoziegumu izmeklēšanas kvalitāti, lai tā patiešām atbilstu bērnu labākajām interesēm,” skaidroja “Centrs Dardedze” valdes locekle Laila Balode.

Konkrētā pārbaudes lieta tika ierosināta, pamatojoties uz iesniegumiem, kas saņemti gan no privātpersonas, gan arī no biedrības “Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”. Biedrība norāda, ka nav mazinājies to audžuģimenēs ievietoto bērnu skaits, kuri cietuši no seksuālās vardarbības agrīnā vecumā, un ka process, kā tiek fiksēta un pierādīta seksuālā vardarbība pret bērniem, ir ļoti ilgstošs un neefektīvs un lielākajā daļā gadījumu tiek izbeigts pierādījumu trūkumu dēļ. Ir gadījumi, kad bērni tiek atgriezti bioloģiskajā ģimenē, kur turpina ciest no vardarbības. Agrīnā vecumā pārciestā seksuālā vardarbība ir postoša bērna personībai, fiziskajai un garīgajai veselībai un atstāj dziļas sekas uz visu mūžu. Nav izprotama situācija, kad pret personu, kura bijusi vardarbīga pret bērnu, ir ierosināts kriminālprocess, bet tas ilgstoši netiek pienācīgi izmeklēts, tādējādi pakļaujot cietušo bērnu iespējamai atkārtotai vardarbībai, kā arī nenodrošinot citu iespējamo upuru aizsardzību.

Pārbaudes lietā konstatētie trūkumi

Pārbaudes lietā tiesībsargs ir konstatējis vairākus trūkumus noziedzīgu nodarījumu, kas vērsti pret bērnu tikumību vai dzimumneaizskaramību, pirmstiesas izmeklēšanā:

  • Kopumā gandrīz trešdaļas noziegumu pirmstiesas izmeklēšana ilgst divus gadus vai ilgāk.
  • Vairākas pārbaudes lietā identificētās problēmas pirmstiesas izmeklēšanā rodas tādēļ, ka izmeklētājiem trūkst pieredzes un profesionālās kompetences šādu kategoriju lietu izmeklēšanā.
  • Šāda veida noziegumu izmeklēšanā ļoti būtiska ir amatpersonu noslodze, kā arī tas, lai izmeklētājiem būtu pieejami efektīvi izmeklēšanas resursi.
  • Vienotas kārtības un metodoloģijas trūkums resorisko pārbaužu veikšanai iespējamu noziedzīgu nodarījumu pret bērnu tikumību un dzimumneaizskaramību lietās.
  • Bērna iztaujāšana ārpus kriminālprocesa resoriskās pārbaudes.

Tiesībsarga priekšlikumi atbildīgajām institūcijām

Tiesībsargs ir sniedzis priekšlikumus Iekšlietu ministrijai, Tieslietu ministrijai, Valsts policijai un Prokuratūrai, lai veiktu izmaiņas, kas veicinātu bērna tiesību ievērošanu.

Būtiskākie:

• Attīstīt Valsts policijas un prokuratūras amatpersonu profesionālo tālākizglītību noziegumu, kas vērsti pret bērnu tikumību un dzimumneaizskaramību, izmeklēšanā.

• Ieviest amatpersonu specializāciju noziegumu, kas vērsti pret bērnu tikumību un dzimumneaizskaramību, pirmstiesas izmeklēšanā, nodrošinot, ka izmeklētāji netiek noslogoti ar cita veida lietām un ir spējīgi profesionāli risināt dažāda veida grūtības, kas saistās ar šīs kategorijas lietu izmeklēšanu.

• Nodrošināt, ka noziegumus, kas vērsti pret bērnu tikumību un dzimumneaizskaramību, neizmeklē reģionālo nodaļu iecirkņi, bet gan augstāka līmeņa specializētās struktūrvienības un amatpersonas.

• Ieviest vienotu, bērnu tiesībām un tiesiskajām interesēm atbilstošu kārtību resorisko pārbaužu veikšanai iespējamo noziedzīgo nodarījumu pret bērnu tikumību un dzimumneaizskaramību lietās. Nodrošināt, ka šāda kārtība būtu saistoša visiem izmeklētājiem un tajā tiktu precizēts, kuros gadījumos resoriskās pārbaudes būtu pieļaujamas. Nepieļaut, ka resorisko pārbaužu laikā notiktu bērnu tieša vai netieša iztaujāšana par iespējamo noziedzīgo nodarījumu. Paredzēt, ka attiecībā uz noziegumiem, kas vērsti pret bērnu tikumību vai dzimumneaizskaramību, nav pieļaujams veikt resorisko pārbaudi, kas ilgtu ilgāk par vienu mēnesi.

• Ieviest prokuroru, kas uzrauga noziedzīgo nodarījumu, kas vērsti pret bērnu tikumību un dzimumneaizskaramību, pirmstiesas izmeklēšanu, specializāciju konkrētās kategorijās lietās. Turpināt nodrošināt atbildīgo prokuroru nekavējošu iesaisti un atbildību pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzībā.

Tiesībsargs aicinājis minētās iestādes līdz 2022. gada 30. aprīlim informēt par paveikto un plānoto rekomendāciju ieviešanu.