Valmieras novada bērniem ar garīgās veselības traucējumiem beidzot būs iespēja mācīties savā novadā

Pēc vairākkārtējas tiesībsarga iesaistes Valmieras novadā beidzot ir skola – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs -, kurā bērni ar garīgās veselības traucējumiem varēs iegūt pamatizglītību. Tas nozīmē, ka skolēns ar garīgās veselības traucējumiem, kurš līdz šim bija spiests dzīvot un mācīties ārpus savas pašvaldības, nu varēs atgriezties mājās un mācīties tuvāk savai dzīvesvietai.

Valmieras novada pašvaldība informēja tiesībsargu, ka no 2023./2024. mācību gada speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 21015711) īstenos Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs. Šī ir ļoti laba ziņa tiem Valmieras novada skolēniem ar  garīgās veselības traucējumiem, kas līdz šim bija spiesti mācīties ārpus savas dzīvesvietas pašvaldības administratīvās teritorijas, jo ar jauno mācību gadu viņi varēs mācīties tuvāk dzīvesvietai un neizmantot internāta pakalpojumus.

Jau iepriekš tiesībsarga ziņoja par konkrētu gadījumu, kad Valmieras novadā deklarēts skolēns ar garīgās veselības traucējumiem bija spiets dzīvot un mācīties citā pašvaldībā. Tiesībsargs lūdza Valmieras novada pašvaldību ieviest un īstenot speciālās izglītības programmu skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem. 

Izglītības likums noteic pašvaldības pienākumu nodrošināt bērniem (kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā) iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē. Tiesības iegūt pamatizglītību savas dzīvesvietas pašvaldībā  ir ikviena bērna – arī bērna ar speciālajām vajadzībām – pamattiesības.

Valmieras novadā speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem ir licencēta skolā (Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs), kurā īsteno tikai speciālās izglītības programmas. Būtiski uzsvērt, ka bērni, kuriem nepieciešama speciālā pamatizglītības programma skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 21015711), ir intelektuāli attīstīti. Viņiem nepieciešamos atbalsta pasākumus var īstenot ikviena izglītības iestāde. No atbalsta personāla nepieciešams psihologs un pedagoga palīgs. Ir svarīga vide: samazināti apkārtējie stimuli, kas varētu novērst uzmanību, palielināts starpbrīžu skaits un pagarināts darba izpildes laiks. Tāpēc tiesībsarga ieskatā iespēju iegūt pamatizglītību bērnam ar speciālām vajadzībām (šajā gadījumā ar garīgās veselības traucējumiem) var nodrošināt ikviena vispārējās izglītības iestāde[1].


[1] Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumi Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”