Projekts: Eiropas Atgriešanās fonds, 2013. gads

Projektu «Piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma izstrāde»

(identifikācijas Nr. IA/TSB/EAF/2013/3) līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekts „Piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma izstrāde”

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra direktīvas 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz trešo valstu valsts piederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi pieņemšanu, saskaņā ar 8. panta 6. punktu valstīs vajag ieviest efektīvu piespiedu atgriešanas uzraudzības sistēmu.

Latvijā saskaņā ar Imigrācijas likuma 50.7. pantu efektīvu piespiedu atgriešanas uzraudzību realizē Latvijas Republikas tiesībsargs, kuram šī funkcija tika uzticēta norādot likumā procesa novērošanā ietilpstošos uzdevumus, taču jebkurai novērošanai ir jābūt metodoloģiski izstrādātai un, lai panāktu efektivitāti, un ņemot vērā iespējamos trūkumus izveidošanas stadijā pilnveidojamai.

Tādēļ Tiesībsarga birojam kā atbildīgajai institūcijai ir jāizstrādā metodoloģija un jāpanāk efektīva uzraudzība. Minētās funkcijas izpildē varētu iesaistīt arī nevalstiskās organizācijas un Valsts robežsardzi, tādejādi palielinot darba efektivitāti un paaugstinot iesaistīto institūciju kompetenci.

Lai to paveiktu, apsekojot piespiedu izraidīšanai pakļauto aizturēto ārzemnieku izmitināšanas vietas robežkontroles punktos vai VRS struktūrvienībās, aptaujājot izraidāmās personas un novērojot faktisko izraidīšanu, ir nepieciešams noteikt to jautājumu loku, kas palīdzēs Tiesībsarga birojam konstatēt, vai tiek ievērotas personas cilvēktiesības visā piespiedu izraidīšanas procesā.

Projekts

Tiesībsarga biroja projekts „Piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma izstrāde” tiek veikts Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros.

Projekta mērķis

Nodrošināt piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības procesu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra direktīvai 2008/115/EK.

Izveidot un nodrošināt efektīvu piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma ieviešanu.

Projekta ilgums

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2013. gada jūlija līdz 2015. gada jūlijam.

Projektu «Piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma izstrāde» (identifikācijas Nr. IA/TSB/EAF/2013/3) līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Tiesībsarga birojs

Projekta finansēšanas avoti: Eiropas Atgriešanās fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%

Publicitātes pasākumi: