20.11.1963.

ANO dokuments

Apvienoto Nāciju Deklarācija par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu (1963. gada 20. novembris)

Apraksts

Apvienoto Nāciju Deklarācija par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu

Pasludināta pēc Ģenerālās Asamblejas 1963. gada 20. novembra rezolūcijas Nr. 1904

(XVIII)

Ģenerālā Asambleja,

Ņemot vērā, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti ir balstīti uz visu cilvēku vienlīdzības un ciešas pret tiem principiem, un tā tiecas – kā pēc viena no saviem pamatmērķiem – nodrošināt starptautisko sadarbību, lai veicinātu un sekmētu cilvēka tiesību un pamatbrīvību ievērošanu visiem bez atšķirības, kas balstīta uz rasi, dzimumu, valodu vai reliģiju,

Ņemot vērā, ka Vispārējā cilvēka tiesību deklarācija pasludina, ka visi cilvēki ir dzimuši brīvi un vienlīdzīgi tiesībās un pašcieņā, un ka ikvienam ir tiesības izmantot visas tiesības un brīvības, kas izklāstītas Deklarācijā bez jebkādas atšķirības, it sevišķi, pamatojoties uz rasi, ādas krāsu vai nacionālo izcelsmi,

Ņemot vērā, ka Vispārējā cilvēka tiesību deklarācija tālāk pasludina, ka visi ir vienlīdzīgi likuma priekšā, ar tiesībām tikt vienlīdzīgi aizsargātiem ar likumu bez jebkāda veida diskriminācijas, un ka visiem ir vienādas tiesības uz aizsardzību pret jebkuru diskrimināciju un jebkādu kūdīšanu uz šādu diskrimināciju,

Ņemot vērā, ka Apvienotās Nācijas ir nosodījušas koloniālismu un jebkuru segregācijas un diskriminācijas praksi, kas ar to saistīta, un ka Deklarācija par Neatkarības piešķiršanu koloniālajām valstīm un tautām pasludina, it sevišķi, nepieciešamību ātri un neatgriezeniski izbeigt koloniālismu,

Ņemot vērā, ka jebkura doktrīna par atšķirību starp rasēm vai pārākumu ir zinātniski nepatiesa, morāli nosodāma, sociāli netaisnīga un bīstama, un ka nav attaisnojuma rasu diskriminācija nedz teorijā, nedz praksē,

Ņemot vērā citas rezolūcijas, kuras pieņēmusi Ģenerālā Asambleja, un starptautiskos dokumentus, kurus pieņēmušas specializētas institūcijas, it sevišķi, Starptautiskā darba organizācija un Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, jautājumā par diskrimināciju,

Ņemot vērā faktu, ka, lai gan starptautiskā rīcība un pūles ir sekmējušas progresa sasniegšanu šinī jomā daudzās valstīs, diskriminācija, kas balstīta uz rasi, ādas krāsu vai etnisko izcelsmi, dažādās pasaules vietās tomēr vēl turpina būt par iemeslu nopietnām bažām,

Satraukta par rasu diskriminācijas izpausmēm, kas vēl joprojām novērojamas dažās pasaules vietās, dažas no kurām ir noteiktu valdību radītas ar likumdošanas, administratīvajiem vai citiem līdzekļiem, interalia (Lat. – cita starpā), aparteīda, segregācijas un separātisma formā, kā arī veicinot un izplatot rasu pārākuma un ekspansionisma doktrīnas noteiktos apgabalos,

Pārliecībā, ka visas rasu diskriminācijas formas, un, vēl jo vairāk, valdības politika, kas balstīta uz rasu pārākuma aizspriedumiem vai rasu naidu, ne tikai pārkāpj cilvēka pamattiesības, bet arī tiecas apdraudēt draudzīgas attiecības starp tautām, nāciju sadarbību un starptautisko mieru un drošību,

Pārliecināta arī, ka rasu diskriminācija nodara ļaunumu ne tikai tiem, uz ko tā ir vērsta, bet arī tiem, kas to piekopj,

Turklāt pārliecināta, ka pasaules sabiedrības izveidošana, kas ir brīva no visa veida rasu segregācijas, diskriminācijas un apstākļiem, kas izraisa naidu un šķelšanos cilvēku starpā, ir viens no Apvienoto Nāciju Organizācijas pamatmērķiem,

1Lat. – cita starpā

1. Svinīgi apstiprina nepieciešamību ātri likvidēt rasu diskrimināciju visās tās formās un izpausmēs visā pasaulē un nodrošināt sapratni un cilvēka pašcieņu;

2. Svinīgi apstiprina nepieciešamību veikt šajā sakarā nacionālos un starptautiskos pasākumus, ietverot apmācīšanu, izglītošanu un informāciju, lai nodrošinātu vispārēju un efektīvu tālāk izklāstīto principu atzīšanu un ievērošanu;

3. Pasludina šo deklarāciju:

1. pants

Cilvēku diskriminācija, kas balstīta uz rasi, ādas krāsu vai etnisko izcelsmi, ir cilvēka pašcieņas pārkāpums, un tā jānosoda kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principu noliegums, kā to cilvēka tiesību un pamatbrīvību pārkāpums, kuras ir noteiktas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, kā šķērslis draudzīgām un miermīlīgām attiecībām starp nācijām un kā apstāklis, kas spēj traucēt mieru un drošību starp tautām .

2.pants

1. Neviena valsts, institūcija, grupa vai individuāla persona nepieļaus nekādu diskrimināciju cilvēka tiesību un pamatbrīvību jautājumos attieksmē pret personām, personu grupām vai institūcijām, pamatojoties uz rasi, ādas krāsu vai etnisko izcelsmi.

2. Neviena valsts neveicinās, neaizstāvēs un nesniegs savu palīdzību, izmantojot policiju vai kā savādāk, lai jebkura grupa, institūcija vai individuāla persona īstenotu jebkāda veida diskrimināciju, pamatojoties uz rasi, ādas krāsu vai etnisko izcelšanos. 3. Atbilstošos apstākļos tiks veikti speciāli konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu to personu atbilstošu attīstību vai aizsardzību, kuras pieder noteiktām rasu grupām, lai nodrošinātu, ka šādas personas pilnībā izmanto cilvēka tiesības un pamatbrīvības. Šo pasākumu sekas nekādos apstākļos nedrīkst būt nevienlīdzīgu vai dažādu tiesību saglabāšana dažādām rasu grupām.

3. pants

1. Jāpieliek īpašas pūles, lai novērstu diskrimināciju, kas pamatota uz rasi, ādas krāsu vai etnisko izcelsmi, it sevišķi jautājumos, kas skar pilsoņu tiesības, pilsonības iegūšanu, izglītību, reliģiju, nodarbinātību un mitekli.

2. Ikvienam jābūt vienādi pieejamai jebkurai vietai vai iestādījumam, kas paredzēta sabiedrības kopējai izmantošanai, bez atšķirības, kas balstīta uz rasi, ādas krāsu vai etnisko izcelsmi.

4. pants

Visas valstis veiks efektīvus pasākumus, lai pārskatītu valdības un citu valsts politiku un lai atceltu likumus un noteikumus, kuru rezultātā tiek radīta un iemūžināta rasu diskriminācija, lai arī kur vēl tā nepastāvētu. Tām jāpieņem likumi, kas aizliedz šādu diskrimināciju, un jāveic attiecīgi pasākumi, lai cīnītos pret tiem aizspriedumiem, kas noved pie rasu diskriminācijas.

5. pants

Nekavējoties jāpārtrauc valdības un cita publiskā rasu segregācijas, un, it sevišķi, aparteīda politika, kā arī visas rasu diskriminācijas un separātisma formas, kas izriet no šādas politikas.

6. pants

Netiks pieļauta nevienas personas diskriminācija, pamatojoties uz rasi, ādas krāsu vai etnisko izcelsmi, viņai baudot politiskās un pilsonības tiesības savā valstī, it sevišķi, tiesības piedalīties vēlēšanās, izmantojot vispārējas un vienlīdzīgas vēlēšanu tiesības, kā arī tiesības piedalīties valsts pārvaldē. Ikvienam ir tiesības uz vienlīdzīgu valsts dienestum pieejamību savā valstī.

7. pants

1. Ikvienam ir tiesības uz vienlīdzību likuma priekšā un uz vienlīdzīgu justīciju saskaņā ar likumu. Ikvienam bez jebkādas atšķirības, pamatojoties uz rasi, ādas krāsu vai etnisko izcelšanos, ir tiesības uz personas drošību un valsts aizsardzību pret vardarbību vai miesīgu kaitējumu, neatkarīgi no tā, vai tos nodara valdības ierēdņi, vai jebkura persona, grupa vai institūcija.2. Ikvienam jābūt tiesībām izmantot efektīvus līdzekļus un aizsardzību pret jebkāda veida diskrimināciju, no kuras viņš var ciest, pamatojoties uz rasi, ādas krāsu vai etnisko izcelšanos, attiecībā uz viņa pamattiesībām un brīvībām, izmantojot neatkarīgas nacionālās tiesas, kas ir kompetentas šādu jautājumu risināšanā.

8. pants

Nekavējoties jāveic visi efektīvie pasākumi apmācīšanas, izglītības un informācijas jomās, lai izskaustu rasu diskrimināciju un aizspriedumus un veicinātu sapratni, iecietību un draudzību starp nācijām un rasu grupām, kā arī, lai propagandētu Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos, Vispārējā cilvēka tiesību deklarācijā un Deklarācijā par neatkarībasm sniegšanu koloniālajām valstīm un tautām ietvertos mērķus un principus.

9. pants

1. Visa propaganda un organizācijas, kas balstītas uz idejām vai teorijām par vienas rases, ādas krāsas vai etniskās izcelsmes personu grupas pārākumu, lai attaisnotu vai veicinātu rasu diskrimināciju jebkādā formā, bargi jānosoda.

2. Visa kūdīšana vai vardarbības akti, kurus izdara personas vai organizācijas pret jebkuru rasi vai citas ādas krāsas vai etniskās izcelsmes personu grupu, jāuzskata par pārkāpumu pret sabiedrību un jāsoda pēc likuma.

3. Lai īstenotu šīs Deklarācijas mērķus un principus, visām valstīm nekavējoties jāveic pozitīvi pasākumi, ieskaitot likumdošanas un citus pasākumus, lai vajātu un/vai pasludinātu ārpus likuma organizācijas, kas veicina rasu diskrimināciju vai kūda uz to vai kūda pielietot vardarbību ar mērķi diskriminēt, pamatojoties uz rasi, ādas krāsu vai etnisko izcelsmi.

10. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijai, specializētajām aģentūrām, valstīm un nevalstiskajām organizācijām jādara viss, kas ir to spēkos, lai veicinātu enerģisku rīcību, kas, apvienojot juridiskos un citus praktiskos pasākumus, padarītu iespējamu visu veidu rasu diskriminācijas likvidēšanu. Tām, it sevišķi, jāizpēta šādi diskriminācijas gadījumi, lai ieteiktu attiecīgus un efektīvus pasākumus, kā apkarot un likvidēt to.

11. pants

Katrai valstij ir jāveicina cilvēka tiesību un pamatbrīvību cienīšana un ievērošana pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem, un pilnībā, un uzticīgi jāievēro šīs Deklarācijas, Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas un Deklarācijas par neatkarības piešķiršanu koloniālajām valstīm un tautām, noteikumi.