03.07.2012.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

X pret Somiju (X v. Finland)