Siguldas novada pašvaldība divu nedēļu laikā novērš tiesībsarga konstatētās nepilnības tiesiskajā regulējumā

Siguldas pašvaldības saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu tika paredzēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes gadījumā, ja  fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem dzīvesvieta ir deklarēta pilngadīgai personai. Ja īpašumā dzīvesvietu nav deklarējusi pilngadīga persona, tiek piemērota likme 1,5% no objekta kadastrālās vērtības.

2020. gada 1. decembrī tiesībsargs secināja, ka pašvaldība nav ņēmusi vērā faktu, ka īpašums var piederēt arī nepilngadīgai personai, līdz ar to samazinātas nodokļa likmes piemērošanā tiek realizēta nepamatoti atšķirīga attieksme pēc personas vecuma. Tiesībsarga viedoklim pievienojās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, aicinot pašvaldību ņemt vērā tiesībsarga norādīto un veikt attiecīgus grozījumus noteikumos, lai izslēgtu iespējamus konstitucionālās sūdzības riskus.

Divu nedēļu laikā Siguldas novada pašvaldība novērsa konstatētās nepilnības tiesiskajā regulējumā, nosakot, ka attiecīgais regulējums piemērojams no 2019.gada 1.janvāra jeb dienas, kad saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2014.gada 1.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” stājās spēkā regulējums, kas citastarp noteica pilngadību kā nosacījumu nekustamā īpašuma nodokļa likmes apmēram.