Tiešsaistes apmācības bāriņtiesu darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošināšanu izraidīšanas procesā

 

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

  

                                                                                 

Šodien, 18. februārī Tiesībsarga birojs projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr.TSB/PMIF/2018/1) 4. pasākuma “Nepilngadīgo bērnu, kuri ceļo bez pavadības, tiesību nodrošināšana izraidīšanas procesā” ietvaros organizē tiešsaistes apmācības bāriņtiesu darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošināšanu izraidīšanas procesā.

Apmācības notiks sadarbībā ar Valsts robežsardzi. Uz apmācībām tiek aicināti piedalīties pārstāvji no Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes koledžas, Ropažu novada bāriņtiesas, Daugavpils pilsētas bāriņtiesas, Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas, Krāslavas novada bāriņtiesas, Balvu novada bāriņtiesas, Kārsavas novada bāriņtiesas, Ludzas novada bāriņtiesas, Dagdas novada bāriņtiesas, Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas, Ciblas novada bāriņtiesas un Alūksnes novada bāriņtiesas.

Piespiedu izraidīšanu realizē Valsts robežsardze. Savukārt līdz faktiskajai izraidīšanai Valsts robežsardze sadarbībā ar citām iestādēm (bāriņtiesu, Ārlietu ministriju, trešās valsts konsulāro vai diplomātisko pārstāvniecības iestādi, kā ari ar citām kompetentajām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām) veic pasākumus, lai nodrošinātu nepilngadīgā ārzemnieka identificēšanu un viņa ģimenes locekļu, likumiskā pārstāvja vai specializētās iestādes, kas ir atbildīga par bērna tiesību un interešu uzraudzību nepilngadīgā pilsonības vai mītnes valstī, meklēšanu.

Tādējādi nepilngadīgo ārzemnieku, kas Latvijā uzturas bez likumisko pārstāvju klātbūtnes, tiesību nodrošināšana izraidīšanas procedūrā ir vairāku bērna tiesību aizsardzības subjektu kompetencē. Tā īstenojama, iestādēm savstarpēji sadarbojoties.

Apmācības tiek organizētas, lai veicinātu bērnu tiesību aizsardzību piespiedu izraidīšanas procesā, kā arī stiprinātu iesaistīto institūciju sadarbību. Bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai ir vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība. Tieši tādēļ starptautiskās aizsardzības procedūras kontekstā bērnus uzskata par neaizsargātām personām, kuru īpašā situācija dalībvalstīm jāņem vērā, kad tās īsteno Eiropas Savienības (ES) tiesību aktus.

Bērna tiesības izraidīšanas procesā regulē ne tikai virkne ES normatīvo aktu, bet arī jāievēro ANO Bērnu tiesību konvencija, ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendācijas un Vispārējie komentāri.

Apmācību laikā tiks aplūkotas bērnu tiesības un bērnu tiesību principi piespiedu izraidīšanas procesā, bērna tiesību aizsardzības subjektu pienākumi bērna tiesību nodrošināšanā izraidīšanas procesā, kā arī notiks diskusijas un atsevišķu gadījumu analīze. 

 

Tiešsaistes apmācību programma “Nepilngadīgo bērnu, kuri ceļo bez pavadības, tiesību nodrošināšana izraidīšanas procesā” pieejama pielikumā