Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam

Šoruden jau septīto gadu tiesībsargs kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku aicina pieteikt cilvēkus un nevalstiskās organizācijas konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. Tā mērķis ir identificēt labās prakses piemērus, izcelt un novērtēt individuālus sasniegumus, kā arī sekmēt Latvijas nevalstisko organizāciju darbu.

Konkursa balva tiek piešķirta par aktivitātēm, kas ir uzsāktas vai īstenotas laika posmā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 1. septembrim.

Šogad konkursā ir izvirzītas astoņas nominācijas:

  • “Uzdrīkstēšanās”
  • “Nodarbinātības veicinātājs”
  • “Sociālo tīklu balss”
  • “Izglītotājs”
  • “Bērnu un jauniešu iedvesmotājs”
  • “Gada palīgs”
  • “Pieejamas vides iniciatīvas”
  • “Kultūras vēstnesis”

Šogad īpaši aicinām izcelt aktivitātes, kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti  Covid-19 pandēmijas laikā.

“Neskatoties uz daudziem sabiedriskās dzīves ierobežojumiem pēdējā pusotra gada laikā, kas būtiski ietekmēja arī nevalstiskā sektora darbību, šogad konkursa nomināciju skaits ir audzis. Tas liecina, ka labie darbi ir pamanīti par spīti visām grūtībām, ar kurām mums nācās saskarties. Vēl vairāk, tas pierāda, ka spējam profesionāli darboties arī neierastos apstākļos, pārvarēt šķēršļus, meklēt labākos risinājumus, lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsargs aicina nebūt pieticīgiem un aktīvi pieteikt nominantus arī par šķietami mazākiem labajiem darbiem nekā tas bijis ierasts pirms Covid-19 pandēmijas: “Neapšaubāmi, ka daudzas grandiozas ieceres apkārtējo apstākļu dēļ nebija iespējams realizēt un tās ir atliktas uz vēlāku laiku, taču es aicinu visus būt drosmīgiem un pieteikt arī mazāka mēroga labos darbus. Kas kādam var šķist šķietami maznozīmīgs un pašsaprotams, tas citam ļoti iespējams bija būtisks pavērsiens viņa dzīves kvalitātes uzlabošanā,” norāda tiesībsargs.

Konkursā drīkst pieteikt sevi vai personu, nevalstisko organizāciju (NVO), uzņēmumu, sociālo uzņēmēju, domubiedru grupu atbilstoši nominācijām.

Nominanti tiek iedalīti divās kategorijās:

1) NVO;

2) Individuāls sniegums. 

Nominantu pieteikšana notiek no 7. septembra līdz 5. oktobrim.

Par pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem plašāk var uzzināt konkursa nolikumā:

Neatkarīga žūrijas komisija, kuras sastāvā būs sabiedrībā zināmas personības, no 9. oktobra līdz 19. oktobrim vērtēs iesūtītos pieteikumus.

KONKURSA NOMINĀCIJAS UN TO KRITĒRIJI:

Nominācija - Uzdrīkstēšanās

Uzdrīkstēšanās ir ļaušana sev darīt to, kas iepriekš ir šķitis neiespējams un neaizsniedzams. Uzdrīkstēšanās ir drosme pārvarēt bailes un aizspriedumus. Ir brīži, kad apstākļi, apkārtējās norises ir stimuls, dzinulis jaunām vēsmām un atziņām.

Apbalvosim par aktīvu, iespējams, jaunu iniciatīvu vai rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses. Šajā nominācijā var pieteikt iniciatīvas jebkurā nozarē, piemēram, attiecībās ar valsts vai pašvaldību iestādēm, darbā, kultūrā, mākslā vai sportā.

Nominācija - Nodarbinātības veicinātājs

Nodarbinātība arvien ir bijis aktuāls jautājums, vēl jo vairāk ņemot vērā saasinājumu darba tirgū pēdējā gada laikā. Katrs no mums vēlas ne tikai būt noderīgs, bet realizēt sevi, savas prasmes. Arī cilvēkiem ar invaliditāti neapšaubāmi ir svarīga iespēja nopelnīt iztiku, bet tikpat svarīga ir iespēja darīt savu sirdslietu un gūt gandarījumu no padarītā.

Apbalvosim par iesaistošiem un produktīviem pasākumiem, dodot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti realizēt sevi un iekļauties darba tirgū.

Nominācija - Sociālo tīklu balss

Aktivitātes sociālajos tīklos neapšaubāmi aizsniedz teju ikvienu cilvēku. Balsis sociālajos tīklos kļūst arvien skaļākas. Daudzi tajās ieklausās kā ruporā, kas sniedz informāciju. Balsu dažādība un skaits ļauj izvērtēt, cik ļoti sabiedrību skar un aizkustina, vai informē un uzmundrina šī informācija. 

Apbalvosim tos, kuru viedoklis un pieredzes stāsti, raisītās diskusijas vai rīkotie vebināri sociālajos tīklos un blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā.

Nominācija - Izglītotājs       

Zināšanas un prasmes ir tā bagātība, ko mēs spējam dāvāt citiem. Zināšanas nav tikai diploms, bet arī dzīves gudrība un prasme iedrošināt un aicināt atklāt arvien jaunus horizontus. Izglītotājs ir arī tas, kurš veido izpratni un vairo toleranci visā sabiedrībā, tas, kurš ar savām zināšanām vai metodēm izglīto sabiedrību par iekļaujošo izglītību un nākotnes iespējām.

Apbalvosim par aktivitātēm, kas ir devušas iespēju cilvēkiem ar invaliditāti pilnveidoties, iegūt prasmes un zināšanas, kas ir palīdzējušas iekļauties un realizēt sevi.  Apbalvosim arī sabiedrības izpratnes veidotājus, kas ir virzījuši sabiedrības domu un veicinājuši iekļaušanos.

Nominācija - Bērnu un jauniešu iedvesmotājs

Mēs vēlamies, lai mūsu bērni un jaunieši justos pilnvērtīgi, sabiedriski un laimīgi. Bērnu attīstībā piedalās ne tikai vecāki, bet arī skolotāji, draugi, apkārtējā sabiedrība. Ļoti lieta loma ir mūsu pedagogiem – bērnudārza audzinātājiem, skolotājiem, interešu pulciņu pasniedzējiem (sportā, mākslā, mūzikā). Laikā, kad lielākā daļa bērnu un jauniešu mācījās tālmācībā, pasniedzēju iesaiste bija ļoti svarīga.

Apbalvosim par sasniegumiem, veicot bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālās iekļaušanas un atbalsta pasākumus, izglītojot un iedrošinot izzināt kultūras, sporta, mākslas un mūzikas pasauli.

Nominācija - Gada palīgs

Ir lietas, ko mēs varam izdarīt pašu spēkiem, tomēr dažkārt ir nepieciešams atbalsts un palīdzība. Mums katram līdzās var būt kāds, kam sniegt palīdzību sadzīves lietās vai vienkārši pabūt blakus. Palīgs var būt arī kāds, kas ir sniedzis palīdzību veselības uzlabošanā, rehabilitācijā vai citā jomā, tādējādi uzlabojot personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti.

Apbalvosim par līdzdalību, sniedzot palīdzību un nodrošinot dažāda veida atbalsta pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti. Īpaši vēlamies izcelt tos cilvēkus, kas sniedza atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti laikā, kad visu pasauli pārņēma Covid-19 pandēmija (piemēram, palīdzēja ikdienas rūpēs, piegādāja produktus, u.c.)

Nominācija - Pieejamas vides iniciatīvas

Pieejama un droša vide, kur var viegli piekļūt un orientēties ir pamatnosacījums, lai cilvēks spētu pārvietoties. Bieži vien tas, kas vienam liekas pats par sevi saprotams, citam var būt nepārvarams šķērslis. Daudzviet cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piekļuve ir liegta, jo fiziski tas nav iespējams vai rada diskomfortu. Piemēram, nav iespējams iekļūt ēkā vai dabas objektā, vai ir grūtības saskatīt, sadzirdēt vai saprast.

Apbalvosim par cilvēkiem ar invaliditāti visdraudzīgākās vides nodrošināšanu piekļuvei dažāda veida objektiem, tajā skaitā dzīvojamām ēkām, uzņēmumiem, dažādiem dabas, kultūras un mākslas objektiem, ne tikai cilvēkiem ar kustību, bet arī ar redzes, dzirdes un cita veida traucējumiem, kā arī par jaunām iniciatīvām, idejām, kas radušās, lai pielāgotu vidi cilvēkiem ar invaliditāti.

Nominācija - Kultūras vēstnesis

Mēs nevaram iedomāties dzīvi bez mākslas, bez teātra un mūzikas. Iespēja apmeklēt izstādes, koncertus un citus sabiedriskos pasākumus ir viena no personības piepildījuma un labsajūtas sastāvdaļām. Tomēr cilvēkiem ar invaliditāti tas var būt nesasniedzams mērķis ne tikai ierobežotas pārvietošanās dēļ, bet arī mākslas veida nepieejamības rezultātā.

Apbalvosim par sniegto iespēju personām ar invaliditāti baudīt mākslu, teātri, koncertus un citus kultūras pasākumus arī neizejot no mājām, un par jaunu pasākumu izveidi cilvēkiem ar invaliditāti.

 

2020.gada balvas ieguvēji

 

Nominācijā “Izglītotājs”

Apbalvojums ir par aktivitātēm, kas nodrošina iekļaujošo izglītību (tai skaitā, interešu izglītību, tālākizglītību), interaktīvu metožu pielietošanu/izstrādi, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti tiesības uz izglītību. Šo balvu šogad pasniedza   Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Anda Lamaša. Galveno balvu NVO kategorijā saņēma nodibinājums “Koka arhitektūras fonds”, bet atzinības rakstu saņēma Latvijas Nedzirdīgo Savienība, resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” un biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”. Galveno balvu individuālā snieguma kategorijā saņēma Aleksejs Mackevičs, bet atzinības raksti tika nogādāti Baibai Baikovskai un Ēsterei Zemītei.

Nominācija “Pakalpojuma nodrošinātājs”

Šis apbalvojums ir par cilvēkiem ar invaliditāti pieejamu un daudzveidīgu pakalpojumu attīstību un nodrošināšanu. Šogad balvu pasniedza Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība „Vigor”, bet atzinības rakstu ieguva Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”. Galveno balvu individuālā snieguma kategorijā ieguva Mārīte Rozentāle, bet atzinības rakstu Anita Sūngaile.

Nominācija “Nodarbinātības veicinātājs”

Apbalvojums par produktīvu vai inovatīvu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu, kuru pasniedza Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. NVO kategorijā galveno balvu ieguva invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība ”Ilgas”, bet atzinības rakstu saņēma biedrība “Mūsu ligzda”. Galveno balvu individuālā snieguma kategorijā šajā nominācijā  ieguva Inga Muižniece, bet atzinības rakstus ieguva Inese Jumīte un Zoja Privalova.

Nominācija “Uzdrīkstēšanās”

Balva šajā nominācijā tiek pasniegta par aktīvu vai jaunu iniciatīvu vai rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses. To šogad pasniedza žurnālists un Latvijas Radio 1 raidījumu vadītājs Aidis Tomsons. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva nodibinājums “Palīdzēsim.lv”. Individuālā snieguma kategorijā galveno balvu ieguva Baiba Baikovska, bet atzinības rakstus ieguva Baiba Baikovska, Līga Ķikute, Diāna Ponaskova, Dainis Pīrāgs un sarunu festivāls “LAMPA”.

Nominācija “Bērnu atbalsts”

Apbalvojums par izciliem sasniegumiem, aizstāvot bērnu ar invaliditāti tiesības un intereses dažādās jomās, piemēram, sociālā iekļaušana, tiesības uz kultūru, izglītību. Šos īpašos apbalvojumus šogad pasniedza Valsts prezidenta kundze Andra Levite. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva labdarības fonds “Bērnu rīts”, bet atzinības rakstu  - biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”. Individuālā snieguma kategorijā Valsts prezidenta kundze  galveno balvu pasniedza Rojam Puķem, bet atzinības rakstu ieguva Irēna Dominiece un Ingrīda Supe.

Nominācija “Sociālo tīklu balss”

Draugiem Group runasvīrs Jānis Palkavnieks šajā nominācijā šogad pasniedza apbalvojumu tiem, kuru viedoklis un pieredzes stāsti sociālajos tīklos un blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā. Individuālā snieguma kategorijā galveno balvu ieguva Santa Survila, bet atzinības raksti tika pasniegti Baibai Baikovskai un Mārtiņam Zvaigznem.

Šogad tika pasniegtas arī trīs īpašās pateicības balvas, kuru saņēmēji tika izvirzīti no žūrijas puses. Latvijas Nacionālā bibliotēka pasniedza savu pateicības balvu Rojam Puķem, Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” savu pateicības rakstu pasniedza LTV7 projektam “Среда”, bet tiesībsargs pateicības rakstu pasniedza Rasai Bugavičutei – Pēcei un Valteram Sīlim.

 

2019.gada balvas ieguvēji

 

Nominācijā “Izglītotājs” – apbalvojums par aktivitātēm, kas nodrošina iekļaujošo izglītību (tai skaitā, interešu izglītību, tālākizglītību), interaktīvu metožu pielietošanu/izstrādi, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti tiesības uz izglītību, kuru pasniedza Latvijas Radio personība Aidis Tomsons. Galveno balvu NVO kategorijā saņēma Pulmonālās Hipertensijas biedrība (Salaspils novads). Glaveno balvu individuālajā sasniegumā saņēma Līvija Jansone (Aizputes novads) , bet atzinības rakstu Iļģuciema vidusskola (Rīgas pašvaldība).

Latvijas Nacionālā bibliotēka pasniedza arī savas balvas - Latvijas nacionālo enciklopēdiju. Balvu pasniedzēja bija LNB direktora vietniece, Pakalpojumu departamenta vadītāja Anda Lamaša. Balvas tika pasniegtas Vladimiram Jeronovičam(Preiļu novads), Intai Gerhardei (Rīgas pašvaldība) un Dainai Sadretdinovai(Brocēnu novads), Mārim Grāvim(Rīgas Pašvaldība), Dacei Milzerei (Liepājas novads), Edgaram Siliņam (Rēzeknes novads) un Intai Dziļumai. 

Nominācija “Pakalpojuma nodrošinātājs” - apbalvojums par cilvēkiem ar invaliditāti pieejamu un daudzveidīgu pakalpojumu attīstību un nodrošināšanu, kuru pasniedza Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””(Ventspils novads),  bet atzinības rakstus ieguva Biedrība “Wings for Wheels”(Rīgas pašvaldība) un biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”(Rīgas pašvaldība). Galveno balvu kategorijā individuālais saniegums ieguva Daina Sadretdinova(Brocēnu novads), bet atzinības rakstu Inta Gerharde(Rīgas pašvaldība).

Labklājības ministe Ramona Petraviča pasniedz atzinības rakstus- Jolantai Kalniņai, VSAC “Rīga” filiāles “Pļavnieki” kolektīvam(Rīgas pašvaldība), modes dizainerei Laimai Jurčai(Rīgas pašvaldība).

Nominācija “Nodarbinātības veicinātājs”- apbalvojums par produktīvu vai inovatīvu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu, kuru pasniedza Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons. NVO kategorijā galveno balvu ieguva biedrības “Cerību spārni”(Siguldas novads) sociālais uzņēmums “VISI VAR”(Siguldas novads), bet atzinības raktu SIA “Sonido”(Rīgas pašvaldība). Galveno balvu kategorijā individuālais saniegums ieguva Māris Grāvis(Rīgas pašvaldība), bet atzinības rakstus ieguva Liene Gžibovska (Preiļu novads) un biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”(Rīgas pašvaldība).

Nominācija “Uzdrīkstēšanās”- apbalvojums par aktīvu vai jaunu iniciatīvu vai rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses, kuru pasniedza ētera personība Baiba Sipeniece. Galveno balnu NVO kategorijā ieguva biedrība “Līdzvērtība”(Tukuma pašvaldība), bet atzinības rakstu cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība “Motus Vita”(Rīgas pašvaldība). Kategorijā Individuālais saniegums galveno balvu ieguva Aleksejs Poplavskis(Rīgas pašvaldība), bet atzinības rakstu ieguva Santa Survila(Rīgas pašvaldība).

Nominācija “Bērnu atbalsts” -apbalvojums par izciliem sasniegumiem, aizstāvot bērnu ar invaliditāti tiesības un intereses dažādās jomās, piemēram, sociālā iekļaušana, tiesības uz kultūru, izglītību. Apbalvojumus pasniedza Latvijas pašvaldību savienības Padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva nodibinājums “Palīdzēsim.lv”(Rīgas pašvaldība), bet atzinības rakstu nodibinājums “Teodora Jura fonds”(Rīgas pašvaldība). Kategorijā individuālais saniegums galveno balvu ieguva Marija Duļbinska(Balvu novads), bet atzinības rakstu ieguva Svetlana Serebjakova(Jelgavas novads). 

Nominācija “Sociālo tīklu balss”- Draugiem Group runasvīrs Jānis Palkavnieks pasniedza apbalvojumu tiem, kuru viedoklis un pieredzes stāsti sociālajos tīklos un blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā. Galveno balvu ieguva Santa Survila(Rīgas pašvaldība).

Gada balvas pasākuma noslēgumā tika sumināti arī tiesībsarga lieldraugi - Latvijas Nedzirdīgo savienība9Rīgas pašvaldība), Latvijas Neredzīgo biedrība(Rīgas pašvaldība), Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv"(Rīgas pašvaldība), Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrība “Redzi mani”(Rīgas pašvaldība), Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”(Rīgas pašvaldība), Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”(Rīgas pašvaldība), Latvijas Nacionālā bibliotēka un Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”(Rīgas pašvaldība).

 

Vairāk informācijas par 2019. gada balvas pasniegšanu meklē šeit.

 

2018. gada balvas ieguvēji

 

“Uzdrīkstēšanās”- NVO kategorijā galveno balvu saņēma “Fonds Nāc līdzās!” (Rīgas pašvaldība), atzinības rakstu saņēma Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība (Viesītes pašvaldība). Savukārt individuālajā sniegumā galveno balvu ieguva Margita Kanopka (Tukuma pašvaldība), atzinības rakstus – Zanda Vītola (teātra māksla) (Ogres pašvaldība) un Arita Strode-Kļaviņa (Košumbildes) (Jelgavas pašvaldība).

“Nodarbinātības veicinātājs"- NVO kategorijā atzinības rakstu pasniedza fondam “Iespēju tilts” (Valmieras pašvaldība), bet individuālo sniegumu kategorijā galvenā balva pasniegta Ievai un Arnim Zundām (Camphill Rožkalni) (Burtnieku pašvaldība).

“Sociālo tīklu balss” -  NVO kategorijā atzinības raksts portālam Calis.lv (Rīgas pašvaldība), savukārt individuālajā sniegumā galvenā balva – Liānai Krūmiņai, bet atzinības raksti – Anetei Bendikai, Jolantai Kalniņai un Jūlijai Kiriļenko.

“Izglītotājs” - Galveno balvu individuālajā sniegumā saņēma Evija Zāģere (mājturības skolotāja Liepājā) un atzinības rakstus – Jānis Ķirsis (dabaszinību skolotājs) un Gints Feldmanis (treneris).

“Pakalpojumu nodrošinātājs” - Galvenā balva NVO kategorijā rehabilitācijas centram “Poga” (Rīgas pašvaldība), bet atzinības raksti – biedrībai “Cerību spārni” (Siguldas pašvaldība) un biedrībai “Mēs saviem bērniem” (Madonas pašvaldība). Individuālajā sniegumā galvenā balva – Diānai Mekšai (centrs “Solis augšup”) (Rīgas pašvaldība), atzinības raksti – Vitai Šteinai (BKUS) (Rīgas pašvaldība) un Ligitai Liepiņai (Daugavpils nov. sociālajai darbiniecei).

“Bērnu atbalsts” - Nominācijā “Bērnu atbalsts” galvenā balva biedrībai “Ābulis” (Bauskas pašvaldība). Individuālajā sniegumā galvenā balva – Kasparam Markševicam (Latvijas Bērnu bāreņu fonds)(Rīgas pašvaldība), bet atzinības raksti – Lailai Zemītei (Sadzirdi.lv)(Rīgas pašvaldība) un Margaritai Ščavinskai (auklītei Liepājā).

Vairāk informācijas par 2018. gada balvas pasniegšanu meklē šeit.

 

2017. gada balvas ieguvēji

 

“Skaļākā balss” - Galveno balvu saņēma Biedrība ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes” (Rīgas pašvaldība).

“Nodarbinātības veicinātājs” - Galvenās balvas ieguvēji bija Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība „Vigor” (Rīgas pašvaldība). 

“Pakalpojumu nodrošinātājs” - Galvenā balvaa ieguvēji bija biedrība “Cerību spārni" *(Siguldas pašvaldība), kas nodrošina sociālos pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Biedrībā ietilpst arī sporta klubs “Spārni”, sociālais uzņēmums “Pogotava”, sociālais atbalsta centrs “Cerību māja” un ģimenes asistenta pakalpojumi. Atzinības raksts tika pasniegts biedrībai “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” (Rēzeknes pašvaldība) par dažādām izglītojošām un attīstošām nodarbībām bērniem.

“Izglītības attīstītājs” - Galveno balvu saņēm Baltijas Bērnu fonds (Rīgas pašvaldība).

“Sociālā kampaņa” - Galvenā balva tika piešķirta Servisa suņu biedrības “Teodors” (Rīgas pašvaldība). Atzinības raksti tika organizācijai “Jaunatne ar misiju – Rīga” iniciatīva cilvēkiem ar kustību traucējumiem “Wings for Wheels” (Rīgas pašvaldība) un biedrībai “Iniciatīvu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (Saldus pašvaldība).

“Bērnu ar invaliditāti aizstāvis” - Galveno balvu ieguva Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” (Rīgas pašvaldība). Savukārt atzinības raksts tika pasniegts Ģimeņu un bērnu attīstības centram “Brīnumiņš” (Talsu pašvaldība). 

Vairāk informācijas par 2017. gada balvas pasniegšanu meklē šeit.

 

2016. gada balvas ieguvēji

 

"Skaļākā balss" - Galveno balvu saņēma biedrība "Latvijas Paralimpiskā komiteja" (Rīgas pašvaldība).

"Pakalpojumu nodrošinātājs"Galvenās balvas ieguvējs bija biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"", bet atzinības rakstus saņēma biedrība "Cerību spārni" (Siguldas pašvaldība) un Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība (Viesītes pašvaldība). 

"Sociālā kampaņa" galvenā balva tika pasniegta nodibinājumam "Fonds Nāc līdzās!" (Rīgas pašvaldība). Savukārt atzinības raksti tika piešķirti Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrībai "Motus Vita" (Rīgas pašvaldība) un organizācijai "Jaunatne ar misiju – Rīga" iniciatīva cilvēkiem  ar kustību traucējumiem "Wings for Wheels" (Rīgas pašvaldība).

"Bērnu ar invaliditāti aizstāvis" -  Galveno balvu ieguva biedrība "Cerību spārni" (Siguldas pašvaldība), savukārt atzinības rakstus – biedrība "Oranžais Stars", nodibinājums "Palīdzēsim.lv" (Krimuldas pašvaldība) un Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība "Muna Sāta" (Daugavpils pašvaldība).

"Nodarbinātības veicinātājs" - Galvenās balvas ieguvējs bija Liepājas Neredzīgo biedrība, bet atzinības rakstu saņēma – Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība "Vigor" (Rīgas pašvaldība).

"Izglītības attīstītājs" - Galveno balvu ieguva "Fonds Nāc līdzās!", bet nevalstiskā organizācija "Ābeļziedi" (Pļaviņu novads) ieguva atzinības rakstu.

Vairāk informācijas par 2016. gada balvas pasniegšanu meklē šeit.

 

2015. gada balvas ieguvēji 

 

"Skaļākā balss"  Galvenās balvas ieguvēji Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "Zelta Atslēdziņa". Atzinības raksti – Latvijas Hemofilijas biedrība un Daugavpils pensionāru apvienība.

"Nodarbinātības veicinātājs" - Galvenā balva tika piešķirta Cēsu Invalīdu biedrībai. Atzinības raksti – Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs, Biedrība "Ventas krasti" un Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība.

"Digitālās integrācijas veicinātājs" - Galveno balvu saņēma Latvijas Nedzirdīgo savienība (Rīgas pašvaldība).

"Pakalpojumu nodrošinātājs"Galveno balvu saņēma Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Cerību sala". Atzinības raksts – Biedrība "Cerību spārni" (Sigulas pašvaldība)..

"Izglītības veicinātājs"Galvenā balva tika piešķirta Latvijas autisma apvienībai. Atzinības raksti – Biedrība "ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" un   Biedrība "Eņģeļi ar mums" (Rēzeknes pašvaldība).

"Sociālā kampaņa"Galveno balvu saņēma Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo Biedrība (RVNB) "Redzi mani". Atzinības raksti – Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas Teritoriālā organizācija un Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība "Motus Vita".

"Bērnu ar invaliditāti aizstāvis"Galvenā balva tika piešķirta nodibinājumam "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"" (Ventspuls pašvaldība). Atzinības raksti – Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" un "Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība".

Vairāk informācijas par 2015. gada balvas pasniegšanu meklē šeit.