Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 29.08.2014 | 15:27

Skaidrojums par skolas formām

29.08.2014

Skola iekšējās kārtības noteikumos drīkst noteikt, kādā apģērbā bērniem jānāk uz skolu. Un līdz ar to drīkst arī noteikt, ka skolā jāvalkā skolas forma.

Skaidrojums par dienasgrāmatām

29.08.2014

2014.gada 4.jūlijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju". No jaunā regulējuma un tā anotācijas izriet, ka izglītības iestāde par dokumentu saziņai ar izglītojamā vecākiem var noteikt arī elektronisko žurnālu e-vidē. Taču, ja kādam elektroniskā saziņa nav pieejama vai citādi apgrūtinātu saziņu ar skolu, skolai individuālajos gadījumos būtu jānodrošina cits saziņas veids – jānodrošina dienasgrāmata.

Vēlreiz par mācību līdzekļu iegādi

25.08.2014

Tiesībsargs aicina skolas aktīvi informēt skolēnus un to vecākus, par nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem. Skolu mājaslapās vēlams izvietot informāciju, ka dienasgrāmatas, skolēnu apliecības, mācību grāmatas un citus mācību līdzekļus, kas iegādāti par valsts un pašvaldības līdzekļiem, nodrošinās skola. Līdz ar to vecākiem jāpērk tikai individuālie mācību piederumi.

Parakstīta Vienošanās ar Valsts robežsardzi par sadarbību ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesa novērošanā

31.07.2014

Šī gada 29. jūlijā notika Latvijas Republikas tiesībsarga Jura Jansona un Valsts robežsardzes priekšnieka Normunda Garbara tikšanās.

Tiesībsarga atbilde Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas atklātajai vēstulei

17.07.2014

Tiesībsargs atbildes vēstulē Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijai norāda, izvērtējot pārbaudes lietas, secināms, ka bāriņtiesas lēmuma par bērna šķiršanu no ģimenes vai pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošanu patiesais cēlonis ir iepriekš ilgstošā laika periodā neveikts sociālais darbs ar ģimeni – ģimenei nesniegtais pašvaldības atbalsts un palīdzība, tostarp palīdzība bērna audzināšanā.

Tiesībsarga viedoklis par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā organizēto eksāmenu pēc darba laika

07.07.2014

Izvēloties iestājeksāmenu vai jebkuru citu centralizētu pārbaudījumu laiku, augstskolām ir tiesības ņemt vērā ne tikai konkrētā indivīda, bet arī citu studentu un sabiedrības intereses un noteikt visām iesaistītajām pusēm piemērotāko un pārbaudījumu mērķim un specifikai atbilstošāko laiku.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam