Pamati, uz kādiem aizliegta diskriminācija

Ir aizliegta visa veida diskriminācija, pamatojoties uz personas dzimumu, rasi vai etnisko piederību (t.sk. ādas krāsu, etnisko un nacionālo izcelsmi un tautību), vecumu, invaliditāti, reliģisko piederību, politisko pārliecību, nacionālo vai sociālo izcelsmi, mantisko vai ģimenes stāvokli, seksuālo orientāciju, citiem apstākļiem.

Atšķirīga attieksme pieļaujama vienīgi tādos gadījumos, ja tam ir pamatots un objektīvs attaisnojums un pastāv samērīgums starp sasniedzamo mērķi un izmantotajiem līdzekļiem.

Diskriminācija uz rases vai etniskās piederības pamata

Aizliegta tiešā un netiešā diskriminācija, kā arī personas aizskaršana un norādījums diskriminēt, pamatojoties uz personas rasi vai etnisko piederību (aptverot arī tādus pamatus kā ādas krāsa, etniskā un nacionālā izcelsme un tautība):

 • visās publisko tiesību jomās;
 • nodarbinātībā (ieskaitot piekļuvi informācijai par darba vietām; atlases kritērijus pieņemšanai darbā un pieņemšanu darbā; paaugstināšanu amatā; darba apstākļus; darba samaksu; darba attiecību pārtraukšanu);
 • zinātniskās darbības veikšanā;
 • profesionālajā apmācībā (ieskaitot pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un praktiskās darba pieredzes iegūšanu);
 • dalībā profesionālajās organizācijās vai arodbiedrībās (arī attiecībā uz šādu organizāciju piešķirtajiem pabalstiem);
 • izglītībā (arī tālākizglītība);
 • bērna tiesību aizsardzībā;
 • sociālajā drošībā;
 • tiesību un likumīgo interešu aizsardzībā;
 • veselības aprūpē;
 • pieejā precēm un pakalpojumiem, ieskaitot juridisko palīdzību un tiesības uz mājokli;
 • reklāmā.

Diskriminācijas uz rases vai etniskās piederības pamata aizliegums attiecas gan uz valsts un indivīda attiecībām, gan uz privāttiesību jomu. Piemēram, tiešā diskriminācija būs konstatējama gadījumā, ja namīpašnieks atsakās izīrēt dzīvokli savā mājā afrikāņu izcelsmes cilvēkam vai nekustamā īpašuma īpašnieks atsakās pārdot savu īpašumu čečenam.

Diskriminācija uz rases, etniskās izcelsmes, nacionālās vai reliģiskās piederības pamata ir krimināli sodāma, ja noticis Krimināllikuma 78. panta pārkāpums – darbība, kas apzināti vērsta uz nacionālā vai rasu naida vai nesaticības izraisīšanu, kā arī apzināta personas ekonomisko, politisko vai sociālo tiesību tieša vai netieša ierobežošana vai tiešu vai netiešu priekšrocību radīšana personai atkarībā no tās rases vai nacionālās piederības.

 

Diskriminācija uz dzimuma pamata

Diskriminācija uz dzimuma pamata ir personas negatīva novērtēšana vai sliktāka izturēšanās pret šo personu, balstoties uz dzimumu, nepamatoti atšķirīga attieksme pret sievietēm un vīriešiem. Diskriminācija uz dzimuma pamata aptver arī diskrimināciju sakarā ar dzimuma maiņu un diskrimināciju, kuras pamatā ir grūtniecība. Diskriminācijas uz dzimuma pamata aizliegums attiecas uz visām publisko tiesību jomām un tādām jomām kā:

 • nodarbinātība (ieskaitot atlases kritērijus pieņemšanai darbā un pieņemšanu darbā, darba apstākļus, darba samaksu, paaugstināšanu amatā, darba attiecību izbeigšanu);
 • zinātniskās darbības veikšana;
 • izglītība;
 • profesionālā apmācība (ieskaitot kvalifikācijas paaugstināšanu);
 • bērna tiesību aizsardzība;
 • sociālā drošība;
 • juridiskās palīdzības saņemšana;
 • tiesību un likumīgo interešu aizsardzība;
 • reklāma.

Darba attiecībās atšķirīga attieksme atkarībā no darbinieka dzimuma ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja piederība pie noteikta dzimuma ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums, kas ir samērīgs ar tā rezultātā sasniedzamo tiesisko mērķi.

Piemēram, vīriešu apģērbu demonstrēšanai darbā pieņem vīriešus. Taču, ja tiek norādīts, ka darbā par apkalpojošo personālu pieņems tikai tās personas, kas garākas par 180 centimetriem, no pretendentu loka bez likumīga pamata tiks izslēgta lielākā daļa sieviešu.

 

Diskriminācija uz vecuma pamata

Aizliegta tiešā un netiešā diskriminācija, personas aizskaršana un norādījums diskriminēt, pamatojoties uz personas vecumu, visās publisko tiesību jomās un tādās jomās kā:

 • nodarbinātība (ieskaitot piekļuvi informācijai par darba vietām; atlases kritērijus pieņemšanai darbā un pieņemšanu darbā; paaugstināšanu amatā; darba apstākļus; darba samaksu; darba attiecību izbeigšanu);
 • zinātniskās darbības veikšana;
 • profesijas izvēles;
 • profesionālā apmācība (ieskaitot pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un praktiskās darba pieredzes iegūšanu);
 • dalība profesionālajās organizācijās vai arodbiedrībās;
 • tiesību un likumīgo interešu aizsardzība;
 • reklāma.

Darba vidē atšķirīga attieksme atkarībā no darbinieka vecuma ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja noteikts vecums ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums, kas ir samērīgs ar tā rezultātā sasniedzamo tiesisko mērķi. Piemēram, darbā bruņotajos spēkos, lai saglabātu to kaujas spējas, ir pieļaujama pretendentu atlase, pamatojoties uz vecumu. Arī pensijas vecuma noteikšana nav uzskatāma par diskriminējošu. Diskriminācija notiks, piemēram, liekot visiem amata pretendentiem nokārtot pārbaudījumu angļu valodā, ja šī svešvaloda nav saistīta ar darba pienākumu izpildi, jo no pretendentu loka tiks izslēgti gados vecākie cilvēki.

Diskriminācija uz invaliditātes pamata

Aizliegta tiešā un netiešā diskriminācija, personas aizskaršana un norādījums diskriminēt, pamatojoties uz personas invaliditāti, visās publisko tiesību jomās un tādās jomās kā:

 • nodarbinātība (ieskaitot piekļuvi informācijai par darba vietām; atlases kritērijus pieņemšanai darbā un pieņemšanu darbā; paaugstināšanu amatā; darba apstākļus; darba samaksu; darba attiecību izbeigšanu);
 • profesijas izvēle;
 • izglītība (ieskaitot tālākizglītību);
 • profesionālā apmācība (ieskaitot pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un praktiskās darba pieredzes iegūšanu);
 • dalība profesionālajās organizācijās vai arodbiedrībās;
 • bērna tiesību aizsardzība;
 • tiesību un likumīgo interešu aizsardzība.

Invaliditāte kā diskriminācijas pamats izprotams plašāk – kā personas garīgās vai fiziskās veselības stāvoklis – īpatnības vai trūkumi, kuru dēļ persona ir salīdzinoši nelabvēlīgākā situācijā. Noteiktas invaliditātes grupas esamībai (invaliditāte šaurā nozīmē) nav būtiskas nozīmes, šis trūkums var būt maznozīmīgs – piemēram, pasliktināta redze vai muguras sāpes.

Personām ar invaliditāti ir tiesības prasīt, lai mācību iestāde vai darba devējs saprātīgi nodrošina personas īpašās individuālās vajadzības: elastīgu darba laiku, fizisko vidi, piekļūšanu, piemērotu aprīkojumu un tehnoloģiju izmantošanu darba uzdevumu veikšanai, dalību apmācībās, iespēju piedalīties darba vietas ierastajos pasākumos, ja tas neuzliek darba devējam nesamērīgi smagu slogu. Vērtējot samērīgumu, jāņem vērā nepieciešamie izdevumi, organizācijas lielums un finanšu līdzekļi, kā arī iespēja saņemt valsts finansējumu.

Atšķirīga attieksme atkarībā no darbinieka invaliditātes ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja noteikts veselības stāvoklis ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums, kas ir samērīgs ar tā rezultātā sasniedzamo tiesisko mērķi. Piemēram, darbā bruņotajos spēkos, policijā, cietumā vai glābšanas dienestā darba uzdevumu veikšanai vajadzīga atbilstoša fiziskā sagatavotība, lai saglabātu šo dienestu operativitāti.

 

Diskriminācija uz seksuālās orientācijas pamata

Aizliegta tiešā un netiešā diskriminācija, personas aizskaršana un norādījums diskriminēt, pamatojoties uz personas seksuālo orientāciju, visās publisko tiesību jomās un tādās jomās kā:

 • nodarbinātība (ieskaitot piekļuvi informācijai par darba vietām; atlases kritērijus pieņemšanai darbā un pieņemšanu darbā; paaugstināšanu amatā; darba apstākļus; darba samaksu; darba attiecību izbeigšanu);
 • profesijas izvēle;
 • profesionālā apmācība (ieskaitot pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un praktiskās darba pieredzes iegūšanu);
 • dalība profesionālajās organizācijās vai arodbiedrībās;
 • reklāma.

Piemēram, ja darba devējs, zinot par amatam atbilstoša pretendenta homoseksuālo orientāciju, neuzaicina viņu uz darba interviju, lai izvērtētu pretendentu kandidatūras pēc objektīviem kritērijiem, tiek pieļauta tiešā diskriminācija.