2018-11-12

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr.2018˗13˗03. 2018.gada 10.oktobrī Tiesībsarga birojā ir saņemta Satversmes tiesas vēstule ar lūgumu paust viedokli saistībā ar Satversmes tiesā izskatāmo lietu Nr.2018˗13˗03 „Par Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumu Nr.139 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LNB 205-97 “Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas”” 4. un 5.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk tekstā – „Satversme”) 90.pantam”.

2018-11-09

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2018-14-01 "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatperosnu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 7.¹ daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam".

2018-10-23

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokļa sniegšanu lietā nr. 2018-10-0103 "Par Krimināllikuma 237.prim 1 panta otrās daļas, redakcijā, kas bija spēkā no 2013.gada 01.aprīļa līdz 2015.gada 01.decembrim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90.pantam un 92.panta otrajam teikumam Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumu Nr.645 “Noteikumi par Nacionālo stratēģiskās nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu” pielikuma 10A905 sadaļas “e” apakšpunkta redakcijā, kas bija spēkā no 2009.gada 28.novembra līdz 2014.gada 23.janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta otrajam teikumam.”

2018-10-23

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par pieaicināto personu lietā Nr. 2018-11-01 „Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” (turpmāk – Atlīdzības likums) 3.panta 9.2 daļas 1.un 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam.”

2018-06-07

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2018-06-0103 par Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 9. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 109.pantam

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS