2017-09-06

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2017-16-01 „Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.20 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”

2017-08-23

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2017-13-01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta devītās daļas un 6.1 pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107.pantam”

2017-08-16

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-11-03 „Par Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.350 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” 91.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 64., 91.pantam un Izglītības likuma 49.1panta pirmajai daļai un trešajai daļai, kā arī Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.455 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam”

2017-08-14

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedokļi lietā Nr. 2017-10-01 par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 91.panta pirmajam teikumam

2017-08-04

Atzinums (Sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības)

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2017-23-27I par Veselības inspekcijas vadītājas pārcelšanas citā amatā tiesiskumu un lietderību

2017-08-01

Atzinums (Sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības)

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2017-2-27L par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” iekļautās kapavietu nomas maksas tiesiskumu

2017-08-01

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2017-12-01 “Par likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” (redakcijā, kas bija spēkā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim) 12.panta 12.3 un 12.5 daļas, ciktāl tās ierobežo tiesības uz nodokļa pārmaksas atmaksu saprātīgā termiņā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”

2017-07-14-1

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-09-01 Par likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta pirmās daļas 3. punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS