2018-12-19

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-18-01 par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam

2018-12-03

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-15-01 “Par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”

2018-11-29

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-17-03 “Par Rīgas domes 2006. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 459.punkta, kas aizliedz ierīkot spēļu zāli JC, JC1, JC2, JC3 un JC4 teritorijās, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcās, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”

2018-11-12

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli lietā Nr.2018˗13˗03 „Par Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumu Nr.139 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LNB 205-97 “Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas”” 4. un 5.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk tekstā – „Satversme”) 90.pantam”

2018-11-09

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2018-14-01 "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatperosnu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 7.¹ daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam".

2018-10-23

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokļa sniegšanu lietā nr. 2018-10-0103 "Par Krimināllikuma 237.prim 1 panta otrās daļas, redakcijā, kas bija spēkā no 2013.gada 01.aprīļa līdz 2015.gada 01.decembrim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90.pantam un 92.panta otrajam teikumam Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumu Nr.645 “Noteikumi par Nacionālo stratēģiskās nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu” pielikuma 10A905 sadaļas “e” apakšpunkta redakcijā, kas bija spēkā no 2009.gada 28.novembra līdz 2014.gada 23.janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta otrajam teikumam.”

2018-10-23

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par pieaicināto personu lietā Nr. 2018-11-01 „Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” (turpmāk – Atlīdzības likums) 3.panta 9.2 daļas 1.un 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam.”

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS