ANO Bērnu tiesību komitejas vispārējie komentāri

Vispārējais komentārs Nr. 1 (2001) “Izglītības mērķi”

Vispārējais komentārs Nr. 2 (2002) “Neatkarīgu valsts cilvēktiesību iestāžu loma bērnu tiesību veicināšanā un aizsardzībā”

Vispārējais komentārs Nr. 3 (2003) “HIV/AIDS un bērnu tiesības”

Vispārējais komentārs Nr. 4 (2003) “Pusaudžu veselība un attīstība Bērnu tiesību konvencijas kontekstā”

Vispārējais komentārs Nr. 5 (2003) “Konvencijas par bērnu tiesībām vispārējie īstenošanas pasākumi”

Vispārējais komentārs Nr. 6 (2005) “Rīcība attiecībā uz nepavadītiem un nošķirtiem bērniem ārpus viņu izcelsmes valsts”

Vispārējais komentārs Nr. 7 (2005) “Bērnu tiesību īstenošana agrīnā bērnībā”

Vispārējais komentārs Nr. 8 (2006) “Bērnu tiesības uz aizsardzību pret miesas sodiem un citiem nežēlīgiem vai pazemojošiem soda veidiem”

Vispārējais komentārs Nr. 9 (2006) “Bērnu ar invaliditāti tiesības”

Vispārējais komentārs Nr. 10 (2007) “Bērnu tiesības nepilngadīgo tiesvedības sistēmā”

Vispārējais komentārs Nr. 11 (2009) “Pirmiedzīvotāju bērni un viņu tiesības saskaņā ar Konvenciju”

Vispārējais komentārs Nr. 12 (2009) “Bērna tiesības tikt uzklausītam”

Vispārējais komentārs Nr. 13 (2011) “Bērna tiesības būt brīvam no visu veidu vardarbības”

Vispārējais komentārs Nr. 14 (2013) par bērnu tiesībām uz to, lai primārais apsvērums būtu viņu intereses

Vispārējais komentārs Nr. 15 (2013) par bērna tiesībām uz visaugstvērtīgāko pieejamo veselības standartu

Vispārējais komentārs Nr. 16 (2013) par valsts pienākumiem attiecībā uz uzņēmējdarbības nozares ietekmi uz bērnu tiesībām

Vispārējais komentārs Nr. 17 (2013) par bērna tiesībām uz atpūtu un brīvo laiku, tiesībām piedalīties spēlēs un izklaides pasākumos, kultūras dzīvē un nodarboties ar mākslu

Vispārējais komentārs Nr. 18 (2014) par kaitīgu praksi (Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas kopīgais Vispārējais ieteikums Nr. 31 / Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 18 par kaitīgu praksi (labots))

Vispārējais komentārs Nr. 19 (2016) par valsts budžeta izstrādi bērnu tiesību īstenošanai

Vispārējais komentārs Nr. 20 (2016) par bērnu tiesību īstenošanu pusaudžu vecumā

Vispārējais komentārs Nr. 21 (2017) par ielu bērniem

Kopīgais vispārējais komentārs Nr. 22 (2017) par vispārējiem principiem attiecībā uz bērnu cilvēktiesībām starptautiskās migrācijas apstākļos (Kopīgais vispārējais komentārs Nr. 3 (2017), ko sniegusi Visu migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzības komiteja, un Kopīgais vispārējais komentārs Nr. 22 (2017), ko sniegusi Bērnu tiesību komiteja par vispārējiem principiem attiecībā uz bērnu cilvēktiesībām starptautiskās migrācijas apstākļos)

Kopīgais vispārējais komentārs Nr. 23 (2017) par valsts pienākumiem attiecībā uz bērnu cilvēktiesībām starptautiskās migrācijas apstākļos izcelsmes, tranzīta, galamērķa un atgriešanās valstīs (Visu migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzības komitejas Kopīgais vispārējais komentārs Nr. 4 (2017) un Bērnu tiesību komitejas Kopīgais vispārējais komentārs Nr. 23 (2017) par valsts pienākumiem attiecībā uz bērnu cilvēktiesībām starptautiskās migrācijas apstākļos izcelsmes, tranzīta, galamērķa un atgriešanās valstīs)

Vispārējais komentārs Nr. 24 (2019) par bērnu tiesībām bērnu tieslietu sistēmā

Vispārējais komentārs Nr. 25 (2021) par bērnu tiesībām saistībā ar digitālo vidi